Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#122825 gửi bởi thaivinh
Ngày 19 Tháng 08 2012 , 15:29
mình làm hoài không được ,nhờ anh em giúp đỡ làm sao để đổi đuọc màu của mấy chữ tỷ giá-thời tiết và giá xăng,và làm cho giá xăng hiển thị mặc định thay tỷ giá,thank anh em nhiều
đây là file của block.tpl
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://vnexpress.net/Service/Forex_Content.js"></script>
<link type="text/css" href="/themes/forum/js/tab.css" rel="stylesheet"/>
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/tab.js"></script>
<style type="text/css">
#show {
position:relative;
}
#show img {
width:160px;
}
.weatherItem {
height:80px;
padding-top:120px;
}
.weatherTemp {
font-size:30px;
font-weight:bold;
padding:20px;
position:absolute;
top:0;
right:0;
}
.exchange {
border:1px solid #CCC;
border-bottom:0;
border-left:0;
font-family:Tahoma;
font-size:8pt;
}
.exchange td{
border-left:1px solid #CCC;
border-bottom:1px solid #CCC;
text-align:center;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/weather.js"></script>
<script type="text/javascript">
function xbm_weather()
{
$('#show').html('');
var code = $('#weather').val();
$('#show').weatherfeed([code]);
}
$(document).ready(function () {
xbm_weather();
});
</script>

<div class="TabView" id="TabView">
<div class="Tabs">

<a href="#">Tỷ giá</a>
<a href="#">Thời tiết</a>
<a href="#">Giá Xăng</a>
</div>
<div class="Pages">
<div class="Page">
<table width="100%" class="exchange" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tr>
<td><strong>Tên NT</strong></td>
<td><strong>Giá mua</strong></td>
<td><strong>Giá bán</strong></td>
<td><strong>C/Khoản</strong></td>
</tr>
<!-- BEGIN: loop -->
<tr>
<td>{CurrencyCode}</td>
<td>{Buy}</td>
<td>{Sell}</td>
<td>{Transfer}</td>
</tr>
<!-- END: loop -->
</table>
<p style="padding-top:5px;">
<strong>Nguồn Ngân hàng: Vietcombank</strong><br />
<span style="font-size:11px">Cập nhật : {time}</span>
</p>
</div>
<div class="Page">
<select name="weather" id="weather" onchange="xbm_weather()">
<option value="VMXX0002">Bắc Giang</option>
<option value="VMXX0003">Biên Hòa</option>
<option value="VMXX0004">Cần Thơ</option>
<option value="VMXX0005">Hải Phòng</option>
<option value="VMXX0006">Hà Nội</option>
<option value="VMXX0007"selected="selected">Hồ Chí Minh</option>
<option value="VMXX0008">Hòa Bình</option>
<option value="VMXX0009">Huế</option>
<option value="VMXX0010">Mỹ Tho</option>
<option value="VMXX0011">Nam Định</option>
<option value="VMXX0012">Phan Thiết</option>
<option value="VMXX0013">Quy Nhơn</option>
<option value="VMXX0015">Thái Nguyên</option>
<option value="VMXX0016">Tuy Hòa</option>
<option value="VMXX0017">Việt Trì</option>
<option value="VMXX0018">Vũng Tàu</option>
<option value="VMXX0019">Lào Cai</option>
<option value="VMXX0020">Cao Bằng</option>
<option value="VMXX0023">Lạng Sơn</option>
<option value="VMXX0024">Đảo Bạch Long Vĩ</option>
<option value="VMXX0025">Thanh Hóa</option>
<option value="VMXX0026">Vinh</option>
<option value="VMXX0027">Đồng Hới</option>
<option value="VMXX0028">Đà Nẵng</option>
<option value="VMXX0029">Nha Trang</option>
<option value="VMXX0030">Đảo song tử tây</option>
<option value="VMXX0031">Cà Mau</option>
<option value="VMXX0032">Phú Quốc</option>
<option value="VMXX0034">Trường Sa</option>
</select>
<div id="show" style="padding:10px;"></div>
</div>
<div class="Page">
<strong style="padding-bottom:5px;">Giá bán lẻ xăng dầu</strong>
{code_html}
<div>Nguồn: petrolimex.com.vn</div>
</div>
</div>
</div>

<script language="javascript" type="text/javascript">
tabview_initialize('TabView');
</script>
<!-- END: main -->

đây là file block.php
[*]
<?php
/**
* @Project Archives OF NUKEVIET 3.x
* @Author PCD-GROUP (contact@dinhpc.com)
* @Copyright (C) 2011 PCD-GROUP. All rights reserved
* @Createdate July 27, 2011 11:24:58 AM
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );
if ( ! nv_function_exists( 'nv_block_linhtinh' ) )
{
function nv_block_linhtinh ( $block_config )
{
global $global_config;
include_once( NV_ROOTDIR . '/includes/class/geturl.class.php' );

if ( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['site_theme'] . "/blocks/global.linhtinh.tpl") )
{
$block_theme = $global_config['site_theme'];
}
else
{
$block_theme = "default";
}
$xtpl = new XTemplate( "global.linhtinh.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/blocks" );
$xtpl->assign( 'TEMPLATE' , $block_theme );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL' , NV_BASE_SITEURL );

$difftimeout = ( 1 * 60 * 60 );
$timeout = 0 ;

if ( file_exists( NV_ROOTDIR . '/data/time.ini' ) )
{
$timeout = intval ( file_get_contents( NV_ROOTDIR . '/data/time.ini' ) );
}
$contents = '';

if ( $timeout == 0 or NV_CURRENTTIME - $timeout > $difftimeout )
{
$xmlstr = file_get_contents('http://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ExrateXML.aspx');
$ExrateList = new SimpleXMLElement($xmlstr);
if ( strval($ExrateList->DateTime) != '' )
{
file_put_contents( NV_ROOTDIR . '/data/exchangerates.xml', $xmlstr );
}
}

$xmlstr = file_get_contents(NV_ROOTDIR . '/data/exchangerates.xml');

$ExrateList = new SimpleXMLElement($xmlstr);
$xtpl->assign( 'time' , strval($ExrateList->DateTime) );
foreach ( $ExrateList->Exrate as $item)
{
$xtpl->assign( 'CurrencyCode' , strval( $item['CurrencyCode'] ) );
$xtpl->assign( 'Buy' , strval( $item['Buy'] ) );
$xtpl->assign( 'Sell' , strval( $item['Sell'] ) );
$xtpl->assign( 'Transfer' , strval( $item['Transfer'] ) );
$xtpl->parse( 'main.loop' );
}

$difftimeout1 = ( 24 * 60 * 60 );
$timeout1 = 0 ;

if ( file_exists( NV_ROOTDIR . '/data/time_cost.ini' ) )
{
$timeout1 = intval ( file_get_contents( NV_ROOTDIR . '/data/time_cost.ini' ) );

}
$contents1 = '';

if ( $timeout1 == 0 or NV_CURRENTTIME - $timeout1 > $difftimeout1 )
{

//get gas petrolimex
$cc = new UrlGetContents($global_config);
$xmlstr1 = $cc->get('http://petrolimex.com.vn/');
preg_match("/<div id=\"vie_p3_PortletContent\" class=\"blueseaContainerContent\" style=\"height:133px;display:block;\">(.*?)<\\/div>/si", $xmlstr1 , $match1);

$html1 = str_replace( 'style="width:90%;"','',$match1[1]);
$html1 = str_replace( 'style="min-width:80px;"','',$html1);
$html1 = str_replace( 'class="blueseaDocsItem"','',$html1);
$html1 = str_replace( 'class="center"','',$html1);
file_put_contents( NV_ROOTDIR . '/data/petrolimex.html', $html1 );
//get gas in word
$xmlstr1 = $cc->get('http://www.oil-price.net/COMMODITIES/gen.php?lang=vi');
$xmlstr1 = str_replace( '\\','',$xmlstr1);
$xmlstr1= preg_replace('/(<[^>]+) style=".*?"/i', '$1', $xmlstr1);
file_put_contents( NV_ROOTDIR . '/data/gas.js', $xmlstr1 );

file_put_contents ( NV_ROOTDIR . '/data/time_cost.ini', NV_CURRENTTIME );

}

$xmlstr1 = file_get_contents(NV_ROOTDIR . '/data/petrolimex.html');

$xtpl->assign( 'code_html' , $xmlstr1 );
//echo $ExrateList->DateTime; die();

$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}
if ( defined( 'NV_SYSTEM' ) )
{
$content = nv_block_linhtinh ( $block_config );
}
?>

đây là hình ảnh Hình ảnh