Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#122139 gửi bởi hieuloanpc
Ngày 08 Tháng 08 2012 , 09:00
Bạn phải cấu hình 2 file:
1- File config:
$db_config['dbname'] = "DB-Name"; tên database của bạn
$db_config['dbuname'] = "User-Name"; usname của bạn
$db_config['dbpass'] = "Pass-cua-ban"; mật khẩu của data (3 cái này bạn tạo trên host)
2-File config_global.php trong thư mục data
Tìm dòng 55 $global_config['my_domains'] = "www.taichinhkinhte.com,localhost"; Sửa thành domain của bạn