Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ dành để viết các bài viết hướng dẫn sử dụng NukeViet 3.x. Vui lòng không mở các chủ đề mới nhằm thảo luận, hỏi đáp... tại đây. Các thảo luận và hỏi đáp liên quan đến các hướng dẫn vui lòng trả lời vào các chủ đề có hướng dẫn đó.
- Ban Quản Trị cũng khuyến khích tất cả các thành viên hoàn thiện các bài viết bổ ích của mình và đưa lên Thư viện tài liệu mở về NukeViet tại địa chỉ http//wiki.nukeviet.vn
#132111 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 07 Tháng 01 2013 , 23:02
Xin chào các bạn chắc nhiều bạn code đang loay hoay trong việc sử dụng thư viện excel này đối với Nukeviet 3x.
Hoặc các bạn mới vào nghề có thể tham khảo tại đây http://phpexcel.codeplex.com/
Tuy nhiên thư viện này khá lớn và cách sử dụng có vể phức tạp nhỉ . không sao
Đây chính là lúc mình dành thời gian để hướng dẫn bạn :P
Nói hơi nhiều thì phải bắt đầu thôi nào. không phức tạp lắm đâu hí hí
Đầu tiên bạn tải thư viện này về nè
phpexcel.zip


Oh sử dụng sao ta hihi
chắc làm cái module hướng dẫn cho dễ nhể

module tính sau vậy giờ hướng dẫn xử lý trong một function của module luôn nhé kaka

để xử dụng thư viện trên ta tiến hành gọi nó
Mã: Chọn hết
require_once ( NV_ROOTDIR . "/includes/excel/PHPExcel.php" );
$objPHPExcel = new PHPExcel();


Ok giờ đến cấu hình

Mã: Chọn hết
$objPHPExcel->getProperties()->setCreator( "tiêu đề cho file xuất" )->setLastModifiedBy( "Maarten Balliauw" )->setTitle( "Office 2007 XLSX Test Document" )->setSubject( "Office 2007 XLSX Test Document" )->setDescription( "Test document for Office 2007 XLSX, generated using PHP classes." )->setKeywords( "office 2007 openxml php" )->setCategory( "Test result file" );


Định dạng văn bản excel nè

Mã: Chọn hết
// gộp cột A1:L1
// chiều rộng cho hàng thứ tự hàng cần set 1 - độ cao của hàng
// định dạng cột, hàng đầu tiên A1
// chèn thông tin vào cột gộp
// Set column width
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex( 0 )->mergeCells( 'A1:L1' );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getRowDimension( '1' )->setRowHeight( 42 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'A1' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 20 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'A' )->setWidth( 6 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'B' )->setWidth( 18 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'C' )->setWidth( 26 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'D' )->setWidth( 13 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'E' )->setWidth( 20 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'F' )->setWidth( 20 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'G' )->setWidth( 16 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'H' )->setWidth( 16 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'I' )->setWidth( 40 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'J' )->setWidth( 16 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'K' )->setWidth( 8 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'L' )->setWidth( 16 );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'M' )->setWidth( 12 );


Rắc rối nhỉ :))

Mã: Chọn hết
xuất mấy cái tiêu đề cố định cho văn bản này nhé
[code]
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex( 0 )->setCellValue( 'A1', 'BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN HÀNG TỪ NGÀY '.$date1.' ĐẾN NGÀY '.$date2.'' );
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex( 0 )->setCellValue( 'A2', 'STT' )->setCellValue( 'B2', 'Tên khách hàng' )->setCellValue( 'C2', 'Email Khách hàng' )->setCellValue( 'D2', 'Số điện thoại' )->setCellValue( 'E2', 'Địa chỉ' )->setCellValue( 'F2', 'Ghi chú' )->setCellValue( 'G2', 'Ngày đặt hàng' )->setCellValue( 'H2', 'Mã đơn hàng' )->setCellValue( 'I2', 'Sản phẩm' )->setCellValue( 'J2', 'Giá/1SP/VNĐ' )->setCellValue( 'K2', 'SL' )->setCellValue( 'L2', 'Tổng tiền' )->setCellValue( 'M2', 'Trạng thái' );

[/code]

Hình nó thế này nè
Hình ảnh
Làm thế chưa định dạng được 2 dòng đầu đâu nhé mới xuất hehe
phải thêm đoạn này nữa nó mới định dạng đẹp thế đấy
Mã: Chọn hết
// dinh dang hang 2
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'A2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'B2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'C2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'D2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'E2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'F2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'G2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'H2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'I2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'J2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'K2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'L2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'M2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );Rối chưa nào >:)
Đừng có mà nản mất công up lên đây rầu =(( . Tiếp nhé
Giờ xuất vòng lặp cái nhỉ.
Cái này xuất được nhiều Sheet lắm đó mình xuất Sheet 1 cái đã nhỉ
Mã: Chọn hết
while( $row = $db->sql_fetchrow( $result ) )
{

$listid = explode( "|", $row['listid'] );
$listnum = explode( "|", $row['listnum'] );
$listprice = explode( "|", $row['listprice'] );
$row['title'] = $row['num'] = $row['price'] = "";
$k = 0;
foreach( $listid as $id )
{
$sql1 = "SELECT title FROM `" . NV_PREFIXLANG . "_" . $module_data . "_rows` WHERE id =" . $id;
$result1 = $db->sql_query( $sql1 );
list( $title ) = $db->sql_fetchrow( $result1 );
$row['title'] .= "-" . $title . "\n";
$row['num'] .= " " . $listnum[$k] . "\n";
$row['price'] .= "" . $listprice[$k] . "\n";
++$k;
}
$row['order_time'] = nv_date( "H:i d/m/y", $row['order_time'] );
if( $row['transaction_status'] == 4 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_yes'];
} elseif( $row['transaction_status'] == 3 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_cancel'];
} elseif( $row['transaction_status'] == 2 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_check'];
} elseif( $row['transaction_status'] == 1 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_send'];
} elseif( $row['transaction_status'] == 0 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_no'];
} elseif( $row['transaction_status'] == -1 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_wait'];
}elseif( $row['transaction_status'] == 5 )
{
$row['status_payment'] = $lang_module['history_payment_del'];
}
else
{
$row['status_payment'] = "ERROR";
}
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex( 0 )
->setCellValue( 'A' . $i . '', $stt )
->setCellValue( 'B' . $i . '', $row['order_name'] )
->setCellValue( 'C' . $i . '', $row['order_email'] )
->setCellValue( 'D' . $i . '', " ".$row['order_phone']." " )
->setCellValue( 'E' . $i . '', " ".nv_unhtmlspecialchars($row['order_address'])." " )
->setCellValue( 'F' . $i . '', " ".nv_unhtmlspecialchars($row['order_note'])." " )
->setCellValue( 'G' . $i . '', $row['order_time'] )
->setCellValue( 'H' . $i . '', $row['order_code'] )
->setCellValue( 'I' . $i . '', nv_unhtmlspecialchars($row['title']) )
->setCellValue( 'J' . $i . '', $row['num'] )
->setCellValue( 'K' . $i . '', $row['price'] )
->setCellValue( 'L' . $i . '', $row['order_total'] )
->setCellValue( 'M' . $i . '', $row['status_payment'].$row['transaction_status'] );

$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'A' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'B' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'C' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'D' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'E' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'F' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'G' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'H' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'I' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_LEFT, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'J' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'K' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'L' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle( 'M' . $i . '' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => false, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );

++$i;
++$stt;
}Khà khà tức ói máu chưa nào b-(
Nhưng mà bớt nóng đi nhé xong đến nơi rầu
Xuất file thôi hehe

Mã: Chọn hết
// Rename worksheet
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle( 'Simple' );
//Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex( 0 );
//Redirect output to a client’s web browser (Excel5)
header( 'Content-Type: application/vnd.ms-excel' );
header( 'Content-Disposition: attachment;filename="thống kê_'.$date1.'_'.$date2.'.xls"' );
header( 'Cache-Control: max-age=0' );

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter( $objPHPExcel, 'Excel5' );
$objWriter->save( 'php://output' );


=)) =)) =)) Chúc may mắn nhé.
Gửi tằng file đính kèm cho đọc không lại chửi thề anh em =;
xls.rar


Nếu làm được thì nhớ thanks cái động viên chưa làm được thì reply tại đây mình sẽ fix cho nhé ;)
Đính kèm
(869.73 KB) Đã tải về 109 lần
(2.96 KB) Đã tải về 108 lần

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#132145 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 08 Tháng 01 2013 , 08:58
Cố lên nào còn nhiều chức năng lắm đó muốn khai thác hết thì phải ghi nhận thành công của các bạn đã hehe >:) >:) >:)

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#166424 gửi bởi dotquy2
Ngày 03 Tháng 02 2015 , 04:23
dangdinhtu đã viết:Cố lên nào còn nhiều chức năng lắm đó muốn khai thác hết thì phải ghi nhận thành công của các bạn đã hehe >:) >:) >:)


Sao anh Tu không làm thử xuất cái danh sách sản phẩm ra cho trực quan
#177136 gửi bởi mrone
Ngày 23 Tháng 05 2016 , 23:02
anh ơi em bị lỗi chỗ cái tiêu đề không thiết lập được mà dữ liệu select ra nó in luôn ra phần tiêu đề đấy sửa làm sao ạ
code

getProperties()->setCreator( "Maarten Balliauw" )->setLastModifiedBy( "Maarten Balliauw" )
->setTitle( "Office 2007 XLSX Test Document" )->setSubject( "Office 2007 XLSX Test Document" )
->setDescription( "Test document for Office 2007 XLSX, generated using PHP classes." )
->setKeywords( "office 2007 openxml php" )->setCategory( "Test result file" );

$xls->setActiveSheetIndex( 0 )->mergeCells( 'A1:I1' );
$xls->getActiveSheet()->getRowDimension( '1' )->setRowHeight( 42 );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'A1' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 20 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'A' )->setWidth( 6 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'B' )->setWidth( 18 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'C' )->setWidth( 26 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'D' )->setWidth( 13 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'E' )->setWidth( 20 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'F' )->setWidth( 20 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'G' )->setWidth( 16 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'H' )->setWidth( 16 );
$xls->getActiveSheet()->getColumnDimension( 'I' )->setWidth( 40 );

$xls->setActiveSheetIndex( 0 )->setCellValue('A2', 'Tên Đơn Vị ')
->setCellValue('B2', 'Hình Ảnh ')
->setCellValue('C2', 'Tên Cán Bộ')
->setCellValue('D2', 'Phái')
->setCellValue('E2', 'Ngày Sinh ')
->setCellValue('F2', 'Tên Cấp Bậc')
->setCellValue('G2', 'Tên Chức Vụ ')
->setCellValue('H2', 'Tên Thi Đua')
->setCellValue('I2', 'Năm Xét');
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'A2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'B2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'C2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'D2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'E2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'F2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'G2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'H2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );
$xls->getActiveSheet()->getStyle( 'I2' )->applyFromArray( array( 'font' => array( 'name' => 'Times new Roman', 'bold' => true, 'italic' => false, 'size' => 12 ), 'alignment' => array( 'horizontal' => PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER, 'vertical' => PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER, 'wrap' => true ) ) );


if(isset($_POST['sb_excel'])){
//echo $_POST['sb_excel'];

for($t=1;$tsetActiveSheetIndex( 0 )
->setCellValueExplicit('A'.$t,$dshv[$t]['tendonvi'])
->setCellValueExplicit('B'.$t,$dshv[$t]['hinhanh'])
->setCellValueExplicit('C'.$t,$dshv[$t]['tennhanvien'])
->setCellValueExplicit('D'.$t,$dshv[$t]['gioitinh'])
->setCellValueExplicit('E'.$t,$dshv[$t]['ngaysinh'])
->setCellValueExplicit('F'.$t,$dshv[$t]['tencapbac'])
->setCellValueExplicit('G'.$t,$dshv[$t]['tenchucvu'])
->setCellValueExplicit('H'.$t,$dshv[$t]['tenthidua'])
->setCellValueExplicit('I'.$t,$dshv[$t]['namxet']);
}
$in = PHPExcel_IOFactory::createWriter($xls, 'Excel2007');
$fd = $in->save('c:\123.xlsx');
echo '';
}
?>