Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#163086 gửi bởi huongpro_love
Ngày 10 Tháng 11 2014 , 11:52
Bạn vào file layout bạn đang dùng (body hoặc body - right hoặc left-body-right...) trong thư mục themes/theme bạn đang dùng/layout và xóa đoạn này đi
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: breakcolumn -->
<span class="breakcolumn">&raquo;</span>
<a href="{BREAKCOLUMN.link}" title="{BREAKCOLUMN.title}">{BREAKCOLUMN.title}</a>
<!-- END: breakcolumn -->