#181895 gửi bởi blackrose
Ngày 28 Tháng 12 2016 , 22:50
$lang_module['status_5'] = 'Chuyển duyệt bài';$lang_module['status_6'] = 'Từ chối duyệt bài';$lang_module['status_7'] = 'Đang duyệt bài';$lang_module['status_8'] = 'Chuyển đăng bài';$lang_module['status_9'] = 'Từ chối đăng bài';$lang_module['status_10'] = 'Đang kiểm tra để đăng';
Mình không thấy các trạng thái từ 7-10 xuất hiện.
	<div class="text-center"> <br/> <input type="hidden" value="1" name="save" /> <input type="hidden" value="{rowcontent.id}" name="id" /> <!-- BEGIN:status --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="statussave" type="submit" value="{LANG.save}" /> <!-- END:status --> <!-- BEGIN:status0 --> <input class="btn btn-warning submit-post" name="status4" type="submit" value="{LANG.save_temp}" /> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status1" type="submit" value="{LANG.publtime}" /> <!-- END:status0 --> <!-- BEGIN:status1 --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status4" type="submit" value="{LANG.save_temp}" /> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status6" type="submit" value="{LANG.save_send_admin}" /> <!-- BEGIN:status0 --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status0" type="submit" value="{LANG.save_send_spadmin}" /> <!-- END:status0 --> <!-- END:status1 --> <br />	</div>


VD: Khi chuyển duyệt bài, người duyệt bài vào sửa và ấn nút "Lưu bài, chuyển tổng biên tập" lẽ ra bài viết phải hiện trạng thái "Chuyển đăng bài" hoặc "Đang kiểm tra để đăng" thì nó lại hiển thị là "Ngưng hiệu lực".

Có lẽ vì dòng này, lẽ ra phần này phải chuyển status thành 8 hoặc 9 thì có vẻ đúng hơn:
 <!-- BEGIN:status0 --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status0" type="submit" value="{LANG.save_send_spadmin}" /> <!-- END:status0 -->
Mình chưa rõ lắm. Nhờ các bạn kiểm tra và hướng dẫn giúp Workflow của chức năng phân quyền duyệt, đăng tin của module này.

Thanks.
Sửa lần cuối bởi blackrose vào Ngày 28 Tháng 12 2016 , 23:17, với tổng số 3 lần sửa.

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>
#181901 gửi bởi blackrose
Ngày 29 Tháng 12 2016 , 03:21
Tôi đã chỉnh sửa, bổ sung vào file content.php
 if ($nv_Request->isset_request('status1', 'post')) { $rowcontent['status'] = 1; //Dang tin } elseif ($nv_Request->isset_request('status0', 'post')) { $rowcontent['status'] = 0; } //Phan them vao elseif ($nv_Request->isset_request('status2', 'post')) { $rowcontent['status'] = 2; } elseif ($nv_Request->isset_request('status3', 'post')) { $rowcontent['status'] = 3; } //Het phan them vao elseif ($nv_Request->isset_request('status4', 'post')) { $rowcontent['status'] = 4; //Luu tam } //Phan them vao tiep elseif ($nv_Request->isset_request('status5', 'post')) { $rowcontent['status'] = 5; } elseif ($nv_Request->isset_request('status7', 'post')) { $rowcontent['status'] = 7; } elseif ($nv_Request->isset_request('status8', 'post')) { $rowcontent['status'] = 8; } elseif ($nv_Request->isset_request('status9', 'post')) { $rowcontent['status'] = 9; } elseif ($nv_Request->isset_request('status10', 'post')) { $rowcontent['status'] = 10; } //Het phan them vao tiep else { $rowcontent['status'] = 6; //Gui, cho bien tap }

và sửa file content.tpl
	<div class="text-center"> <br/> <input type="hidden" value="1" name="save" /> <input type="hidden" value="{rowcontent.id}" name="id" /> <!-- BEGIN:status --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="statussave" type="submit" value="{LANG.save}" /> <!-- END:status --> <!-- BEGIN:status0 --> <input class="btn btn-warning submit-post" name="status4" type="submit" value="{LANG.save_temp}" /> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status1" type="submit" value="{LANG.publtime}" /> <!-- END:status0 --> <!-- BEGIN:status1 --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status4" type="submit" value="{LANG.save_temp}" /> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status5" type="submit" value="{LANG.save_send_admin}" /> <!-- BEGIN:status0 --> <input class="btn btn-primary submit-post" name="status8" type="submit" value="{LANG.save_send_spadmin}" /> <!-- END:status0 --> <!-- END:status1 --> <br />	</div>

Sửa lần cuối bởi blackrose vào Ngày 29 Tháng 12 2016 , 03:23, với tổng số 1 lần sửa.

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>