#181681 gửi bởi canary_hy
Ngày 10 Tháng 12 2016 , 03:52
Bạn có thử thêm đoạn này vào file .htacess xem có được không, mình bị như bạn thêm vào đã được.
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^saynongsan.vn$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://saynongsan.vn/ [R=301,L]