Nội quy chuyên mục: 1. Đọc hướng dẫn để tự giải quyết các vấn đề của mình [url=http//nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=49&t=11022zy1d251]Download Ebook[/url2zy1d251] | [url=http//mangvn.org/nukeviet/modules.php?name=Nukeviet12zy1d251]Đọc online[/url2zy1d251] | [url=http//www.dvpub.com.vn/dv/details.aspx?itemid=3432zy1d251]Mua bản in[/url2zy1d251]
2. [url=http//nukeviet.vn/phpbb/search.php2zy1d251]Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.[/url2zy1d251]
3. Đặt tên bài viết/ câu hỏi/ thắc mắc rõ ràng, gắn gọn nhưng phải đủ ý, không được chung chung.
#18944 gửi bởi phuctd
Ngày 09 Tháng 06 2008 , 03:50
Em có sử dụng module Shop (bán hàng trực tuyến), nhưng khi host lên server thì không thể thêm được các sản phẩm hàng hoá, mặc dù hệ thống vẫn báo là đã chèn thành công vào csdl, kiểm tra thì không thấy. Trong khi sử dụng tại localhost thì rất ổn, chạy ngon lành. Nguyên nhân của nó có thể là do cấu hình server chưa đúng hoặc lỗi của module shop. Bác nào đã sử dụng module này trên host xin được chỉ giáo. Xin đa tạ. Em sử dụng server windows, IIS.
#18989 gửi bởi phuctd
Ngày 09 Tháng 06 2008 , 23:42
Em gửi các bác hàm chèn hàng hóa vào csdl cho các bác hình dung. À, xin nói thêm là đoạn đầu của hàm này nó đã xử lý tốt, nghĩa là nó vẫn upload được ảnh cua sản phẩm lên thành công, nhưng sản phẩm thì không chèn được vào csdl.
function shop_save_goods($title, $price, $cid, $addition, $desctext, $firm, $site_firm, $status, $show_home, $newday, $newmonth, $newyear, $newhour, $newmin) {
global $prefix, $db, $allow_trumb, $width_trumb, $trumb_quality, $hourdiff;
if ($title == "") { eror_message($eror=5); exit; }
if (($price == "") || (!is_numeric($price))) { eror_message($eror=6); exit; }
if ($cid == "") { eror_message($eror=7); exit; }
if ($addition == "") { eror_message($eror=8); exit; }
$xdate = time();
$timeadjust = ($hourdiff * 60 * 60);
$zdate = $xdate + $timeadjust;
$datenew = $newyear."-".$newmonth."-".$newday." ".$newhour.":".$newmin.":00";
if ($datenew == "0000-00-00 00:00:00") { $ydate = "0"; } else { $ydate = strtotime($datenew); }
if ($ydate!="0" AND $ydate <= $zdate) { eror_message($eror=9); exit; }
if ($ydate != "0") { $ydate = $ydate - $timeadjust; }
if (is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
$f_name = explode(".",$_FILES['userfile']['name']);
$extension = strtolower($f_name[1]);
if ($extension != "jpg") { eror_message($eror=1); exit; }
$realname = $_FILES['userfile']['name'];
$datakod = date(U);
$pic = "".$datakod."_".$realname."";
$res = copy($_FILES['userfile']['tmp_name'], "../modules/Shop/pic/$pic");
if (!$res) { eror_message($eror=2); exit; }

$im_size = getimagesize("../modules/Shop/pic/$pic");
if (($im_size[0] > $width_trumb) AND ($allow_trumb == 1)) {
$res2 = copy($_FILES['userfile']['tmp_name'], "../modules/Shop/trumb_pic/$pic");
if (!$res2) { eror_message($eror=3); exit; }
$path_real = "../modules/Shop/trumb_pic/$pic";
$src_img=ImageCreateFromJpeg("$path_real");
$src_width=ImagesX($src_img);
$src_height=ImagesY($src_img);
$dest_width=$width_trumb;
$dest_height=$src_height/($src_width/$dest_width);
$quality=$trumb_quality;
$dest_img=ImageCreateTrueColor($dest_width, $dest_height);
ImageCopyResampled($dest_img, $src_img, 0, 0, 0, 0, $dest_width, $dest_height, $src_width, $src_height);
$res3 = ImageJpeg($dest_img, $path_real, $quality);
if (!$res3) { eror_message($eror=4); exit; }
ImageDestroy($dest_img);
}
}

$title = stripslashes(FixQuotes($title));
$addition = nl2br(stripslashes(FixQuotes($addition)));
$description = nl2br(stripslashes(FixQuotes($desctext)));
$firm = stripslashes(FixQuotes($firm));
$site_firm = stripslashes(FixQuotes($site_firm));
$homsql = "select cid, parentid from ".$prefix."_shop_categories where cid='$cid'";
$homresult = $db->sql_query($homsql);
$row = $db->sql_fetchrow($homresult);
if ($row[parentid] == 0) {
$homcid = $row[cid];
} else {
$homcid=getparent3($row[parentid]);
}
$db->sql_query("INSERT INTO ".$prefix."_shop (pid, homcid, cid, title, addition, description, firm, site_firm, price, pic, date, limit_date, action_fdate, show_home, status) VALUES (NULL, '$homcid', '$cid', '$title', '$addition', '$description', '$firm', '$site_firm', '$price', '$pic', '$xdate', '$ydate', '-1', '$show_home', '$status')");
include("../header.php");
OpenTable();
menu();
CloseTable();
echo "<br>";
OpenTable();
echo "<br><br><b><center>"._ADDGOODS2."</b></center><br><br>";
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" content=\"2;URL=admin.php?op=shop_goods_list\">";
CloseTable();
include("../footer.php");
}
[-O< ^:)^ [-O<
#19003 gửi bởi funboy
Ngày 10 Tháng 06 2008 , 01:34
phuctd đã viết:Em có sử dụng module Shop (bán hàng trực tuyến), nhưng khi host lên server thì không thể thêm được các sản phẩm hàng hoá, mặc dù hệ thống vẫn báo là đã chèn thành công vào csdl, kiểm tra thì không thấy. Trong khi sử dụng tại localhost thì rất ổn, chạy ngon lành. Nguyên nhân của nó có thể là do cấu hình server chưa đúng hoặc lỗi của module shop. Bác nào đã sử dụng module này trên host xin được chỉ giáo. Xin đa tạ. Em sử dụng server windows, IIS.

Có lẽ bạn chưa chmod các thư mục lưu hình.
#19162 gửi bởi phuctd
Ngày 12 Tháng 06 2008 , 03:05
Không phải mình chưa chmod, mà nguyên nhân là từ code và csdl của module Shop. Trong câu lệnh Query chèn sản phẩm vào CSDL, số trường được chèn là 15 trong khi bảng thiết kế CSDL là 17, vậy nên có 2 trường không được chèn (Tham khảo Bảng Shop của CSDL), mà việc thiết kế các trường này đều là ở chế độ Not null (Không thể rỗng) nên nó gây lỗi và không thể chèn sản phẩm vào CSDL. Cách sửa lỗi là vào hệ quản trị csdl, chỉnh lại các trường của bảng Shop ở chế độ Null.