#181786 gửi bởi ngapham94
Ngày 19 Tháng 12 2016 , 02:56
Nếu bạn có khối lượng thi công được tính toán ra bằng các công thức phức tạp, không đưa vào dòng diễn giải khối lượng thông thường được, thì bạn có thể sử dụng tính năng “Liên kết khối lượng từ Excel vào Dự toán F1”.
Phần mềm dự toán F1
dutoanf1.com