#164530 gửi bởi thanglh1995
Ngày 09 Tháng 12 2014 , 19:34
Lúc trước, có anh @xuanluc78, share block lấy tin từ diễn đàn phpbb, nhưng giờ em không tìm ra chủ đề ảnh đưa lên, nên em post bài nhờ Anh chị hỗ trợ!
Block lấy tin từ diễn đàn phpbb vẫn hoạt động tốt, nhưng em muốn cho các tin nó tự chạy lên, không muốn đứng im ru hổng đẹp anh chị ơi. Thì phải làm sao ạ, anh chị hướng dẫn em với :) :) :)
Code:
global.block_phpbb.php
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.x
* @Author Truong Xuân Lực (xuanluchp@gmail.com - 0904.321.599)
* @Copyright (C) 2012 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @Createdate Thu, 27 Dec 2012 10:31:34 GMT
*/

if ( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

if ( ! nv_function_exists( 'nv_phpbb_blocks' ) )
{

function nv_block_config_phpbb_blocks ( $module, $data_block, $lang_block )
{
$html = "";
$html .= "<tr>";
$html .= " <td>" . $lang_block['limit'] . "</td>";
$html .= " <td><input type=\"text\" name=\"config_limit\" size=\"10\" value=\"" . $data_block['limit'] . "\"/></td>";
$html .= "</tr>";
$html .= "<tr>";
$html .= " <td>" . $lang_block['titlecut'] . "</td>";
$html .= " <td><input type=\"text\" name=\"config_titlecut\" size=\"10\" value=\"" . $data_block['titlecut'] . "\"/></td>";
$html .= "</tr>";
return $html;
}

function nv_block_config_phpbb_blocks_submit ( $module, $lang_block )
{
global $nv_Request;
$return = array();
$return['error'] = array();
$return['config'] = array();
$return['config']['limit'] = $nv_Request->get_string( 'config_limit', 'post', 0 );
$return['config']['titlecut'] = $nv_Request->get_string( 'config_titlecut', 'post', 0 );
return $return;
}

function nv_phpbb_blocks ( $block_config )
{
global $global_config, $db, $lang_global, $site_mods, $module_file;
if( file_exists( NV_ROOTDIR . "/themes/" . $global_config['site_theme'] . "/blocks/block_phpbb.tpl" ) )
{
$block_theme = $global_config['site_theme'];
}
else
{
$block_theme = "default";
}
$xtpl = new XTemplate( "block_phpbb.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $block_theme . "/blocks" );
$sql = "SELECT topic_id, forum_id, topic_title, topic_poster, topic_time, topic_views, topic_first_post_id, topic_first_poster_name, topic_last_post_id, topic_last_poster_name, topic_last_poster_colour, topic_last_post_time FROM phpbb_topics ORDER BY topic_last_post_time DESC LIMIT 0, " . $block_config['limit'] . "";
$list = nv_db_cache($sql, 'catid', 'phpbb_topics');
foreach ($list as $l)
{
$l['topic_title'] = nv_clean60( strip_tags( $l['topic_title'] ), $block_config['titlecut'] );
$l['last_post_time'] = nv_date( "d/m/Y", $l['topic_last_post_time'] );
$l['link'] = NV_BASE_SITEURL . "phpbb/viewtopic.php?f=". $l['forum_id'] ."&amp;t=". $l['topic_id'] ."#p". $l['topic_last_post_id'];
$l['imglist'] = NV_BASE_SITEURL . "themes/default/images/next.png";
$l['clour'] = "#". $l['topic_last_poster_colour'];
$xtpl->assign( 'DATA', $l );
$xtpl->parse( 'main.loop' );
}
$xtpl->parse( 'main' );
return $xtpl->text( 'main' );
}
}

if ( defined( 'NV_SYSTEM' ) )
{
$content = nv_phpbb_blocks( $block_config );
}

?>

block_phpbb.tpl
Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
<!-- BEGIN: loop -->
<div style="border-bottom: 1px dotted #aaf0ee; padding: 6px 0px;">
<a href="{DATA.link}" title="{DATA.topic_title}"><img src="{DATA.imglist}" alt="list" />&nbsp;&nbsp;{DATA.topic_title}<br /></a>
<p style="font-size:11px;">Bởi: <span style="color:{DATA.clour}; font-weight: bold;">{DATA.topic_last_poster_name}</span> - <span style="color:#5b5b5b; font-style: italic;">{DATA.last_post_time} - Đã xem: {DATA.topic_views}</span></p>
</div>
<!-- END: loop -->
<!-- END: main -->