Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#122308 gửi bởi hieuloanpc
Ngày 10 Tháng 08 2012 , 14:57
Sau khi sử dụng block dạng global của bác caonhatu http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=103&t=20014&start=40 thì dùng Module News không vấn đề gì khi click vào link thông báo nhưng Nếu dùng Module ảo thì sẽ lỗi đường link. Vả lại sẽ bất tiện cho một số Block của module new vì các thông báo này không có ảnh. Nên đành phải dùng Module ảo, nhưng như mình nói trên là nó bị lỗi link nên xin đưa ra cách khắc phục như sau, có lẽ cách này hơi cùi nhưng hiệu quả:
Đầu tiên bạn tạo Module ảo của Module new ví dụ là thongbao và chủ đề là Thông báo từ nhà trường khi đó sẽ có alias ( liên kết tĩnh) là: Thong-bao-tu-nha-truong từ đó ta sẽ thêm vào cái block mà bác caonhattu đã share như sau:
- Thêm vào bên dưới dòng if ( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) ) die( 'Stop!!!' ); đoạn
global $global_config, $module_name, $module_data, $global_array_cat;
$module_name ='thongbao';
$module_data ='thongbao';
$module_file ='thongbao';

- Sửa đoạn này nữa:
$link = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $global_array_cat[$catid]['alias'] . "/" . $alias . "-" . $id;
Thay cái dòng mình đánh dấu đỏ bằng alias của chủ đề đã tạo trong module ảo thành như sau:
$link = NV_BASE_SITEURL . "?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . 'alias của bạn' . "/" . $alias . "-" . $id;
Ví dụ của mình:
$link = NV_BASE_SITEURL . "?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . ' Thong-bao-tu-nha-truong ' . "/" . $alias . "-" . $id;

Như vậy là xong cuối cùng lưu lại và xóa cache đi để xem kết quả