Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#131114 gửi bởi mthonguit
Ngày 20 Tháng 12 2012 , 09:03
Em đang chạy NukeViet trên localhost nhưng không hiểu sao nó không hiện mã chống spam(captcha) lên, chỗ cái captcha đó không có hình gì hết, trong tất cả các module luôn nhấn Refesh cũng không có hình! Mong anh chị nào giúp dùm! Với lại trong trang web em có tạo một cái link Liên hệ vậy làm sao đưa đường dẫn của module liên hệ vào cái link đó ạ?
#131142 gửi bởi vuthao
Ngày 20 Tháng 12 2012 , 21:28
Bạn sửa file \includes\core\captcha.php tìm đến dòng (gần cuối cùng file)
Mã: Chọn hết
ImageJPEG( $image, '', 90 );


Sửa thành
Mã: Chọn hết
ImageJPEG( $image, null, 90 );Trong file \includes\core\cronjobs.php tìm đến dòng (gần cuối cùng file)
Mã: Chọn hết
ImageJPEG( $image, '', 90 );


Sửa thành
Mã: Chọn hết
ImageJPEG( $image, null, 90 );


Nếu không hết vui lòng gửi link tải bản cài đặt localhost hoặc cách cài đặt locahost để chúng tôi tiện kiểm tra
#161751 gửi bởi noibuoncuadabui
Ngày 02 Tháng 10 2014 , 11:49
mthonguit đã viết:Em đang chạy NukeViet trên localhost nhưng không hiểu sao nó không hiện mã chống spam(captcha) lên, chỗ cái captcha đó không có hình gì hết, trong tất cả các module luôn nhấn Refesh cũng không có hình! Mong anh chị nào giúp dùm! Với lại trong trang web em có tạo một cái link Liên hệ vậy làm sao đưa đường dẫn của module liên hệ vào cái link đó ạ?


Vào thư mục "includes/core" mở file "captcha.php" xóa toàn bộ code đi và copy & paste đoạn code sau vào lưu lại.
Chúc thành công!
Mã: Chọn hết
<?php

/**
* @Project NUKEVIET 3.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2012 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @createdate 12/28/2009 23:50
*/

if( ! defined( 'NV_MAINFILE' ) ) die( 'Stop!!!' );

if( $global_config['captcha_type'] == 1 )
{
require NV_ROOTDIR . '/includes/class/SimpleCaptcha.class.php';

$captcha = new SimpleCaptcha();

if( file_exists( NV_ROOTDIR . '/includes/keywords/ccaptcha_' . NV_LANG_INTERFACE . '.php' ) )
{
$captcha->wordsFile = 'keywords/ccaptcha_' . NV_LANG_INTERFACE . '.php';
}
else
{
$captcha->wordsFile = 'keywords/captcha_vi.php';
}

$captcha->session_var = 'scaptcha';
$captcha->width = NV_GFX_WIDTH;
$captcha->height = NV_GFX_HEIGHT;

$captcha->minWordLength = NV_GFX_NUM;
$captcha->maxWordLength = NV_GFX_NUM;

$captcha->Yperiod = 1;
$captcha->Yamplitude = 0;
$captcha->Xperiod = 1;
$captcha->Xamplitude = 0;

$captcha->maxRotation = 30;
$captcha->scale = 3;
$captcha->debug = false;

$captcha->backgroundColor = array( 228, 228, 228 );
$captcha->resourcesPath = NV_ROOTDIR . '/includes';

$captcha->CreateImage();
die();
}
else
{
mt_srand( ( double )microtime() * 1000000 );
$maxran = 1000000;
$random_num = mt_rand( 1, $maxran );

$nv_Request->set_Session( 'random_num', $random_num );

$datekey = date( "F j" );
$rcode = strtoupper( md5( NV_USER_AGENT . $global_config['sitekey'] . $random_num . $datekey ) );
$code = substr( $rcode, 2, NV_GFX_NUM );

$image = imagecreate( NV_GFX_WIDTH, NV_GFX_HEIGHT );
$bgc = imagecolorallocate( $image, 240, 240, 240 );
imagefilledrectangle( $image, 0, 0, NV_GFX_WIDTH, NV_GFX_HEIGHT, $bgc );

$text_color = ImageColorAllocate( $image, 50, 50, 50 );
/* output each character */
for( $l = 0; $l < 5; ++$l )
{
$r = mt_rand( 120, 255 );
$g = mt_rand( 120, 255 );
$b = mt_rand( 120, 255 );
$color_elipse = ImageColorAllocate( $image, round( $r * 0.90 ), round( $g * 0.90 ), round( $b * 0.90 ) );
$cx = mt_rand( 0, NV_GFX_WIDTH - NV_GFX_HEIGHT );
$cy = mt_rand( 0, NV_GFX_WIDTH - NV_GFX_HEIGHT );
$rx = mt_rand( 10, NV_GFX_WIDTH - NV_GFX_HEIGHT );
$ry = mt_rand( 10, NV_GFX_WIDTH - NV_GFX_HEIGHT );
ImageFilledEllipse( $image, $cx, $cy, $rx, $ry, $color_elipse );
}

$r = mt_rand( 0, 100 );
$g = mt_rand( 0, 100 );
$b = mt_rand( 0, 100 );
$text_color = ImageColorAllocate( $image, $r, $g, $b );

$ff = mt_rand( 1, 15 );
$font = NV_ROOTDIR . "/includes/fonts/captcha/font" . $ff . ".ttf";

if( file_exists( $font ) and nv_function_exists( 'imagettftext' ) )
{
imagettftext( $image, 15, 0, 5, NV_GFX_HEIGHT - 3, $text_color, $font, $code );
}
else
{
ImageString( $image, 5, 20, 6, $code, $text_color );
}

Header( "Content-type: image/jpeg" );
header( "Cache-Control:" );
header( "Pragma:" );
header( "Set-Cookie:" );
imagejpeg( $image, null, 80 );
imagedestroy( $image );
die();
}

?>
#189027 gửi bởi online.khanhnguyen
Ngày 27 Tháng 06 2018 , 04:49
Vũ Thảo đã viết:Bạn sửa file \includes\core\captcha.php tìm đến dòng (gần cuối cùng file)
Mã: Chọn hếtImageJPEG( $image, '', 90 );

Sửa thành
Mã: Chọn hếtImageJPEG( $image, null, 90 );
Trong file \includes\core\cronjobs.php tìm đến dòng (gần cuối cùng file)
Mã: Chọn hếtImageJPEG( $image, '', 90 );

Sửa thành
Mã: Chọn hết ImageJPEG( $image, null, 90 );

Nếu không hết vui lòng gửi link tải bản cài đặt localhost hoặc cách cài đặt locahost để chúng tôi tiện kiểm tra