#177 gửi bởi convoi
Ngày 08 Tháng 01 2007 , 22:45
Chủ đề này xin giới thiệu một số chương trình thích cho các bạn webmaster sử dụng LaVie Portal nhằm giúp ích cho các bạn trong việc viết code, thiết kế trang web của mình.

1) Đầu tiên phải nói đến chuẩn HTML mà LVP sẽ sử dụng đó là XHTML 1.0. Và với LVP chúng ta sẽ phải đụng tới HTML nhiều hơn khi thiết kế theme.

Đây là những editor thích hợp với chuẩn XHTML 1.0 và hỗ trợ tốt UniCode:
- Notepad++, phiên bản hiện tại là 3.9, miễn phí. http://notepad-plus.sourceforge.net/
- AceHTML 6 Pro, phiên bản hiện tại là 6.50.1, giá $69,95. www.visicommedia.com
- HTMLPad 2006, phiên bản hiện tại là 7.4.0.70, giá $29,85. www.blumentals.net
- XHTML Editor, giá $48. www.oxygenxml.com

2) Công cụ chuyển mã HTML sang PHP:
- HTML2PHP, miễn phí. http://www.quasarcr.com/html2php/downloads/getfile.php

3) Chương trình chỉnh sửa file PHP tốt nhất vẫn là UEStudio - http://www.idmcomp.com/

Với các chương trình miễn phí đã đủ phục vụ các bạn. Tuy nhiên, các chương trình thu phí trên cũng có đầy crack trên mạng.

Con Voi
#454 gửi bởi phamnguyenngoc
Ngày 14 Tháng 01 2007 , 22:28
Backup CSDL trên host. Các bạn copy vào notepad và save lai với tên index.php và thay đổi thông số cho phù hợp.
Mã: Chọn hết
<?php

$dbhost = 'localhost'; // Server address of your MySQL Server
$dbuser = 'your_dbuser'; // Username to access MySQL database
$dbpass = 'your_dbpass'; // Password to access MySQL database
$dbname = 'your_dbname'; // Database Name

$backup_path = "backup";
// Set the directory on your server relative to cron_backup.php where your backup's will be stored.
// No trailing or ending '/'s

$use_gzip = 'yes'; // Set to No if you don't want the files sent in .gz format

$remove_file = 'no'; // Set this to yes if you want to remove the file after sending. Yes is recommended.

$use_email = 'no'; // Set to 'yes' if you want the backup to be sent throug email. Fill out next 3 lines.
$send_to = 'your_email'; // E-mail to send the mail to
$send_from = 'server_email'; // E-mail the mail comes from
$subject = "MySQL Database ($dbname) Backup - " . date("j F Y"); // Subject in the email to be sent.

$use_ftp = 'no'; // Do you want this database backup uploaded to an ftp server? Fill out the next 4 lines
$ftp_server = ''; // FTP hostname
$ftp_user_name = ''; // FTP username
$ftp_user_pass = ''; // FTP password
$ftp_path = "/"; // This is the path to upload on your ftp server!

$echo_status = 'yes'; // Set to 'no' if the script should work silently (no output will be sent to the screen)

# You probably don't need to edit below this line....
#-------------------------------------------------------------------------------

//
// Variables used thorughout the script
//
@mkdir("./" . $backup_path, 0777);
$file_name = $dbname . "-" . date("Ymd-Hi") . ".sql";
$file_path = "./" . $backup_path . "/" . $file_name;

$db = mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpass");
mysql_select_db("$dbname",$db);

$path = make_dir();

if ($echo_status == 'yes') {
print "Dumpfile will be written to $path$backup_path<br>";
}

$result = mysql_query("show tables from $dbname");
while (list($table) = mysql_fetch_row($result)) {
$newfile .= get_def($table);
$newfile .= "\n\n";
$newfile .= get_content($table);
$newfile .= "\n\n";
$i++;
if ($echo_status == 'yes') {
print "Dumped table $table<br>";
}
}

if ($use_gzip == "yes") {
$file_name .= ".gz";
$file_path .= ".gz";
$zp = gzopen($file_path, "wb9");
gzwrite($zp,$newfile);
gzclose($zp);

if ($echo_status == 'yes') {
print "<br>Gzip-file da duoc tao...<br>";
}
} else {
$fp = fopen($file_path, "w");
fwrite($fp, $newfile);
fclose($fp);

if ($echo_status == 'yes') {
print "<br>SQL-file da duoc tao...<br>";
}
}

if ($use_email == 'yes') {
$fileatt_type = filetype($file_path);

$headers = "From: $send_from";

// Read the file to be attached ('rb' = read binary)
$fp = fopen($file_path,'rb');
$data = fread($fp,filesize($file_path));
fclose($fp);

// Generate a boundary string
$semi_rand = md5(time());
$mime_boundary = "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x";

// Add the headers for a file attachment
$headers .= "\nMIME-Version: 1.0\n" ."Content-Type: multipart/mixed;\n" ." boundary=\"{$mime_boundary}\"";

// Add a multipart boundary above the plain message
$message = "This is a multi-part message in MIME format.\n\n" ."--{$mime_boundary}\n" ."Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"\n" ."Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" .
$message . "\n\n";

// Base64 encode the file data
$data = chunk_split(base64_encode($data));

// Add file attachment to the message
$message .= "--{$mime_boundary}\n" ."Content-Type: {$fileatt_type};\n" ." name=\"{$file_name}\"\n" ."Content-Disposition: attachment;\n" ." filename=\"{$file_name}\"\n" ."Content-Transfer-Encoding: base64\n\n" .
$data . "\n\n" ."--{$mime_boundary}--\n";

// Send the message
$ok = @mail($send_to, $subject, $message, $headers);

if ($echo_status == 'yes') {
print "<br>mail cua ban da duoc gui den...<br>";
}
}

if ($use_ftp == 'yes') {
if ($use_gzip == 'yes') {
$mode = FTP_BINARY;
} else {
$mode = FTP_ASCII;
}
$ftp_id = ftp_connect($ftp_server);
$login_result = ftp_login($ftp_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);
$upload = ftp_put($ftp_id, $ftp_path . $file_name, $file_path, $mode);
ftp_close($ftp_id);

if ($echo_status == 'yes') {
print "<br>Backup is uploaded to $ftp_user_name@$ftp_server...<br>";
}
}

if ($remove_file == "yes") {
unlink($file_name);
if ($echo_status == 'yes') {
print "<br>File da bi xoa...<br>";
}
}

if ($echo_status == 'yes') {
print "<br>ban da thanh cong...!<br>";
}


function make_dir() {
$page = split("/", getenv('SCRIPT_NAME'));
$n = count($page)-1;
$page = $page[$n];
$page = split("\.", $page, 2);
$extension = $page[1];
$page = $page[0];
$script = "$page.$extension";
$base_url = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME'];
$directory = $_SERVER['PHP_SELF'];
$url_base = "$base_url$directory";
$url_base = ereg_replace("$script", '', "$_SERVER[PATH_TRANSLATED]");

$path = $url_base;

return $path;
}

function get_def($table) {
$def = "";
$def .= "DROP TABLE IF EXISTS $table;\n";
$def .= "CREATE TABLE $table (\n";
$result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM $table") or die("Table $table not existing in database");
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$def .= " $row[Field] $row[Type]";
if ($row["Default"] != "") $def .= " DEFAULT '$row[Default]'";
if ($row["Null"] != "YES") $def .= " NOT NULL";
if ($row[Extra] != "") $def .= " $row[Extra]";
$def .= ",\n";
}
$def = ereg_replace(",\n$","", $def);
$result = mysql_query("SHOW KEYS FROM $table");
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$kname=$row[Key_name];
if(($kname != "PRIMARY") && ($row[Non_unique] == 0)) $kname="UNIQUE|$kname";
if(!isset($index[$kname])) $index[$kname] = array();
$index[$kname][] = $row[Column_name];
}
while(list($x, $columns) = @each($index)) {
$def .= ",\n";
if($x == "PRIMARY") $def .= " PRIMARY KEY (" . implode($columns, ", ") . ")";
else if (substr($x,0,6) == "UNIQUE") $def .= " UNIQUE ".substr($x,7)." (" . implode($columns, ", ") . ")";
else $def .= " KEY $x (" . implode($columns, ", ") . ")";
}
$def .= "\n);";
return (stripslashes($def));
}

function get_content($table) {
$content="";
$result = mysql_query("SELECT * FROM $table");
while($row = mysql_fetch_row($result)) {
$insert = "INSERT INTO $table VALUES (";
for($j=0; $j<mysql_num_fields($result);$j++) {
if(!isset($row[$j])) $insert .= "NULL,";
else if($row[$j] != "") $insert .= "'".addslashes($row[$j])."',";
else $insert .= "'',";
}
$insert = ereg_replace(",$","",$insert);
$insert .= ");\n";
$content .= $insert;
}
return $content;
}

/* Changelog

File cua ban
===============================
Created this beautiful script...

*/
?>Hướng dẫn
Mã: Chọn hết
/*
files php dung de backup MySQL

nham muc dich backup lai nhung CSLD qua lon, ben canh do lai khong co cong cu de backup nen da xay dung va phat trien file nay.
Cac ban can chu y khi su dung:
1. $backup_path = "ten_folder_cua_ban";

3. Nen tao 1 folder moi, neu trong host cua ban co nhieu CSDL (dien dan, tin tuc,...) thi trong folder do ban tao ra nhieu folder moi va moi folder do ban tai len file index.php.
4. Dien day du tham so theo muc phia duoi.
5. File CSDL duoc backup se tu dong nen lai de giam dung luong cho host.
6. Ban chay duong dan: VD: http://ten_site.duoi/ten_folder_backup/ de backup du lieu.
7. Ban co the lap trinh them doan ma de file sau khi nen co the la zip, ... Chuc ban thanh cong!

*/

Y?u c? nh?: http://dioxinvn.info and http://sanchoikientruc.vn
#630 gửi bởi changsvduhoc
Ngày 18 Tháng 01 2007 , 04:45
còn cái này không thể thiếu nữa nè, đó là 1 chương trình FTP, mình đã xài hơn 1 năm rồi, thấy cũng tốt lắm
link: http://www.thiettinh.com/softs/FileZill ... _setup.rar

http://thiettinh.com ==> lu?n lu?n l?ng nghe, Lu?n lu?n kh?ng hi?u