Phát hành NukeViet 22.03.2024

Block Tìm kiếm nhanh cho shops Nukeviet

Tìm kiếm nhanh cho shops Nukeviet
Mua
global.block_search_fast.php
 • Phiên bản: 4.5.00
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Giá: 100.000 VND
 • Mua: 0
 • Tải: 0
Bước 1: tải file block về cài đặt tự động
Bước 2: mở modules/shops/theme.php kéo xuống dưới cùng thêm đoạn sau
/** * @param main_search_fast * @return string */function main_search_fast( $data_content ){  global $global_config, $module_info, $nv_Request, $module_info, $global_config, $lang_module, $module_file, $module_name,$pro_config;  $xtpl = new XTemplate( 'block.search_fast.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_file );  $xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );  $xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );  $xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );  $a = 1;  if( ! empty( $data_content ) )  {    foreach( $data_content as $data )    {      if( $data['homeimgthumb'] == 1 )      {        $data['thumb'] = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $data['homeimgfile'];      }      elseif( $data['homeimgthumb'] == 2 )      {        $data['thumb'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_name . '/' . $data['homeimgfile'];      }      elseif( $data['homeimgthumb'] == 3 )      {        $data['thumb'] = $data['homeimgfile'];      }      else      {        $data['thumb'] = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';      }      $price = nv_get_price($data['id'], $pro_config['money_unit']);      if ($pro_config['active_price'] == '1') {        if ($data['showprice'] == '1' && !empty($data['product_price'])) {          $xtpl->assign('PRICE', $price);          if ($price['discount_percent'] > 0) {            $xtpl->parse('search_content.data.loop.price.discounts');            $xtpl->parse('search_content.data.loop.price.discounts.standard');          } else {            $xtpl->parse('search_content.data.loop.price.no_discounts');          }          $xtpl->parse('search_content.data.loop.price');        } else {          $xtpl->parse('search_content.data.loop.contact');        }      }      $xtpl->assign( 'DATA', $data );      $xtpl->parse( 'search_content.data.loop' );    }    $xtpl->parse( 'search_content.data' );  }  $xtpl->parse( 'search_content' );  return $xtpl->text( 'search_content' );}
Bước 3: Mở file modules\shops\funcs\ajax.php tìm đoạn
if (!defined('NV_IS_MOD_SHOPS')) {  die('Stop!!!');}
thêm vào dưới
$action = $nv_Request->get_string( 'action', 'get', '' );if( $action == 'get_product' ){  $json = array();  $title = nv_substr( $nv_Request->get_title('title', 'get', '', 0 ), 0, 64 );  $title = nv_strtoupper( $title );  $numrow = $nv_Request->get_int( 'numrow', 'get', 0 );  $numrow = ( $numrow > 0 && $numrow < 100 ) ? $numrow : 5;  if( ! empty( $title ) )  {    $and = '';    if( ! empty( $title ) )    {      $alias = change_alias( $title );      if( preg_match( '/[^a-zA-Z0-9[:space:]]/', $title ) )      {        $title = nv_htmlspecialchars( $title );        $and .= " (" . NV_LANG_DATA . "_title REGEXP '" . $db->dblikeescape( $title ) . "' OR " . NV_LANG_DATA . "_alias REGEXP '" . $db->dblikeescape( $alias ) . "' OR product_code=". $db->quote( $title ) .")";      }      else      {        $title = nv_htmlspecialchars( $title );        $and .= " (" . NV_LANG_DATA . "_title LIKE '%" . $db->dblikeescape( $title ) . "%' OR " . NV_LANG_DATA . "_alias LIKE '%" . $db->dblikeescape( $alias ) . "%' OR product_code=". $db->quote( $title ) .")";      }      }    $sql = 'SELECT id, listcatid,' . NV_LANG_DATA . '_title title, ' . NV_LANG_DATA . '_alias alias, product_price, homeimgfile, homeimgthumb, product_code, product_number, product_price, money_unit, showprice,' . NV_LANG_DATA . '_gift_content, gift_from, gift_to FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_rows     WHERE ' . $and . '    ORDER BY title DESC LIMIT 0, ' . $numrow;    $result = $db->query( $sql );    $data = array();    while( $rows = $result->fetch() )    {      $rows['link'] = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $global_array_shops_cat[$rows['listcatid']]['alias'] . '/' . $rows['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'], true );      $data[] = $rows;    }    $json['template'] = main_search_fast($data);  }  header( 'Content-Type: application/json' );  echo json_encode( $json );  exit();}
Bước 4: kích hoạt block search_fast

Đối với bạn nào đang sử dụng shops mặc định có thể tải file thứ 2 (Tìm kiếm nhanh tải về chép đè) về chép đè
Giấy phép:
Loại ứng dụng:
Blocks
Ngày tạo:
12/07/2022
Cập nhật:
12/07/2022
Đánh giá:
Chưa có đánh giáChưa có đánh giáChưa có đánh giáChưa có đánh giáChưa có đánh giá
Đánh giá

Đánh giá hiện tại: Chưa có đánh giá. Mời bạn nhấp vào hình sao bên dưới để đưa ra đánh giá!

Click để đánh giá ứng dụng

Hãy đọc Các quy định trong NukeViet Store để biết quy định đối với các nhà phát triển và quyền lợi của người mua ứng dụng trên kho ứng dụng NukeViet Store.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây