Ứng dụng admin: Di chuyển bài viết

Ứng dụng di chuyển một hoặc nhiều bài viết từ chuyên mục này sang mục khác của module news hoặt module ảo của nó, di chuyển bài viết qua lại giữa các module news
Note: to use this application you need to install applications Module Kho Ứng Dụng
Download
movenews
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.4, NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 683
This application does not have demo photos
Tải file đính kèm về, giải nén và upload file lên hostting theo đúng cấu trúc trong file nén
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
08/05/2013
Update time:
08/05/2013
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second