Tiện ích admin cập nhật thông tin các module trên hệ thống

Một công việc đối với các nhà phát triển đó là thường xuyên thay đổi, nâng cấp phiên bản cho module của mình, tuy nhiên có một vấn đề xảy ra đó là khi thay đổi số phiên bản của module hoặc các thông tin khác trong file version.php hệ thống không tự động cập nhật khi vào Quản lý module » Thiết lập module mới, do đó tiện ích này sẽ giúp các nhà phát triển giải quyết điều đó
Note: to use this application you need to install applications Module Kho Ứng Dụng
This application does not have file to download
This application does not have demo photos
Xem hướng dẫn sử dụng của module kho ứng dụng để biết các sử dụng
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
19/09/2013
Update time:
19/09/2013
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 20 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second