Theme thể thao

Themes thethao đuợc xây dựng mô phỏng theo site: http://www.tinthethao.com.vn/news . Bạn có thể xem ảnh demo giao diện khi sử dụng bộ code giao diện này tại phần ảnh demo.

Giao diện này có phần video bàn thắng sử dụng modules videoclip. Bạn có thể mua thêm modules này để hoàn thiện giao diện nhất.

Có sẵn hướng dẫn  thiết lập block tại phần ảnh demo.
Buy
nv3_themethethao.zip

Trong tệp có bao gồm các block của modules News

  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 30 USD
  • Buy: 0
  • Download: 0
  • Last updated: 01/04/2015
This application does not have demo photos
Cài đặt:
1. Bạn download theme này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý giao diện --> Chọn Cài đặt theme --> Cài đặt theme lên hệ thống chỉ đường dẫn upload đến theme vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload theme cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng Quản lý giao diện --> chọn Kích hoạt sử dụng giao diện vừa upload.

Các thiết lập block đã đuợc huớng dẫn tại phần ảnh demo.
License:
GNU - GPL
Type:
Themes
Add time:
01/04/2015
Update time:
01/04/2015
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 12 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second