Theme newstube

mô tả
Download
Block module news

Block đi kèm theo theme

  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3567
Download
Theme Newstube

File cài đặt theme

  • Version: 1.1.00
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 9797
Giao diện có 2 file đi kèm

1. File nv3_theme_newstube.zip : Là file chứa giao diện

2. File nv3_block_module_news : Là file chứa các block của module news. Bao gồm cả block được viết mới cũng như block có sẵn được chỉnh sửa lại.

Cách cài đặt :

File 1 : Cài đặt theo cấu trúc giao diện

File 2: Cài đặt theo cấu trúc module + blocks

Hệ thống có báo cấu trúc không hợp lệ ở file thứ 2. Tuy nhiên đó chỉ là do có file blcok đã tồn tại nên vẫn tiếp tục cho hệ thống cài đặt.

Sau khi cài đặt hoàn tất thiết lập layout và kích hoạt giao diện newstube lên. Ra ngoài site bật kéo thả block.
License:
GNU - GPL
Type:
Themes
Add time:
03/10/2012
Update time:
03/10/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 93 points on 22 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second