product-address

Để người dùng có thể tìm kiếm shop khi mua hàng offline tại cửa hàng.
- Thêm sửa xóa cửa hàng 1 cách nhanh chóng.
- Thêm sản phẩm vào shop 1 cách nhanh chóng, tiện lợi cho doanh nghiệp có nhiều chuỗi cửa hàng với mỗi cửa hàng là mỗi sản phẩm bán khác nhau.
- Thông tin người dùng có thể xem để liên hệ cửa hàng: tên, địa chỉ, số điện thoại.
Note: to use this application you need to install applications Module shops
Download
module shops update
  • Version: 4.3.10
  • Compatible with: NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 217
Cài đặt tự động khi update, không tốn thời gian.
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
21/11/2020
Update time:
25/11/2020
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 95 points on 19 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second