Plugin tạo tài khoản thành viên từ danh sách

- Tải mẫu file tự động (tự động cập nhật các trường dựa trên Tùy biến trường dữ liệu của module users)
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi tạo tài khoản
- Sử dụng định dạng csv, không cần cài thêm thư viện nào khác.
Download
plugin-users-import v1.0.00
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.2
  • Price: Free
  • Download: 274
  • Last updated: 16/08/2017
License:
GNU - LGPL
Type:
Other
Add time:
16/08/2017
Update time:
11/09/2017
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
mynukeviet:plugin-users-import
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second