Addon forum phpBB

Sau khi tích hợp, hệ thống NukeViet sẽ chuyển chức năng quản lý thành viên cho diễn đàn phpBB. Thành viên khi đăng ký sẽ được chuyển sang phpBB, sau khi đăng ký xong họ có thể đăng nhập cả ở phpBB và NukeViet. Cơ sở dữ liệu thành viên của NukeViet sẽ được đồng bộ từ phpBB khi thành viên đó đăng nhập lần đầu tiên tại NukeViet.
Buy
Addon forum phpBB with NukeViet4
 • Version: 6.1.12
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: 500.000 VND
 • Buy: 1
 • Download: 7
 • Last updated: 23/05/2016
Buy
Syn forum phpBB with NukeViet4
 • Version: 6.1.12
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: 500.000 VND
 • Buy: 1
 • Download: 2
 • Last updated: 23/05/2016
Download
Syn forum phpBB with NukeViet

Synchronization user data base f-rom forum phpBB 3.0.08 to NukeViet 3.0.03

 • Version: 6.1.11
 • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 632
 • Last updated: 04/10/2012
Download
Addon forum phpBB

phpBB 3.0.8 + NukeViet 3.1.03

 • Version: 6.1.11
 • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 718
 • Last updated: 04/10/2012
1) Cài đặt hoặc sử dụng nukeviet 3 bản mới nhất. (Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)

2) Backup lại CSDL các bảng nv3_users, nv3_authors (bởi khi tích hợp toàn bộ các tài khoản các thành viên và quản trị sẽ bị xoá hết.)

3) Chuyển thư mục của diễn đàn vào trong thư mục của nukeviet. (Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)

4) Mở file includes/constants.php của nukeviet khai báo lại thông số

//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );

Như site nukeviet.vn hiện tại thông số này như sau:

//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "phpbb" );

5) Download file admon-nukeviet-phpbb, giải nén và copy thư mục nukeviet vào thư mục chứa forum phpbb
Khi đó phải tồn tại các file sau:
forum/nukeviet/changepass.php
forum/nukeviet/editinfo.php
forum/nukeviet/is_user.php
forum/nukeviet/login.php
forum/nukeviet/logout.php
forum/nukeviet/lostpass.php
forum/nukeviet/register.php
(thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của nukeviet 3)

6) Download file syn forum phpBB with NukeViet, giải nén và được file forumphpbb3.php upload lên thư mục gốc của NukeViet ( file forumphpbb3.php ngang hàng với file index.php và mainfile.php của NukeViet 3)

7) Nếu bạn đang đăng nhập với tài khoản quản trị hoặc thành viên, cần logout các tài khoản này.

8) Chạy Tool tích hợp với đường dẫn: http://my_site.com/forumphpbb3.php

9) Kiểm tra lại thư mục forum/cache tìm và xoá tất cả các file trừ 2 file index.htm và .htaccess

Nếu gặp một thông báo lỗi nào đó bạn cần kiểm tra lại các bước trên.

Nếu thành công bạn sẽ được thông báo tài khoản quản trị nukeviet (Thường là tài quản khi cái phpbb3), Mật khẩu chính là mật khẩu của diễn đàn.Sau đó bạn cần xoá ngay lập tức file forumphpbb3.php

Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.

Chú ý:
1) Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của NukeViet.
2) Hướng dẫn đồng bộ và tích hợp trên đây chạy theo hướng giữ lại tài khoản thành viên diễn đàn, xóa tài khoản thành viên NukeViet do đó nếu dự định tích hợp NukeViet với PHPBB bạn cần quyết định sớm nếu không sẽ phải bỏ đi cơ sở dữ liệu thành viên NukeViet.
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
04/10/2012
Update time:
23/05/2016
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 31 points on 7 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second