Addon forum MyBB

 • Author: vuthao
 • 9.407
 • 2.112
 • 1
Sau khi tích hợp, hệ thống NukeViet sẽ chuyển chức năng quản lý thành viên cho diễn đàn MyBB. Thành viên khi đăng ký sẽ được chuyển sang MyBB, sau khi đăng ký xong họ có thể đăng nhập cả ở MyBB và NukeViet. Cơ sở dữ liệu thành viên của NukeViet sẽ được đồng bộ từ MyBB khi thành viên đó đăng nhập lần đầu tiên tại NukeViet.
Download
Addon forum MyBB

MyBB 1.6.07 + NukeViet 3.4.01

 • Version: 4.10.08
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 580
Download
MyBB

Main forum (Setup)

 • Version: 1.6.07
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 1535

1) Cài đặt NukeViet và MyBB phù hợp với phiên bản mà Addon forum MyBB hỗ trợ.

2) Nếu chưa có diễn đàn bạn cần cài mới diễn đàn khi cài đặt phải cài vào cùng CSDL của site NukeViet, thư mục chứa diễn đàn phải ngang hàng với file index.php của NukeViet.

Nếu đã có diễn đàn mybb cần di chuyển code của diễn đàn vào 1 thư mục, Nếu diễn đàn và portal khác CSDL thì cần đưa về 1 CSDL và khai báo lại file kết nối CSDL của portal và diễn đàn cho đúng

3) Mở file includes/constants.php của nukeviet khai báo lại thông số

//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );

4) Download file về giải nén và copy thư mục nukeviet vào thư mục chứa forum

Khi đó phải tồn tại các file sau:
forum/nukeviet/changepass.php
forum/nukeviet/editinfo.php
forum/nukeviet/is_user.php
forum/nukeviet/login.php
forum/nukeviet/logout.php
forum/nukeviet/lostpass.php
forum/nukeviet/register.php
(thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của nukeviet 3)

5) Đăng nhập vào khu vực quản trị của diễn đàn mybb, vào phần Configuration -> General Configuration
Sửa giá trị
Cookie Domain = Domain lưu cookies (Xem tại phần http://.../admin/index.php?nv=siteinfo&op=main)
Cookie Path = Thư mục lưu cookies (Xem tại phần http://.../admin/index.php?nv=siteinfo&op=main)
Cookie Prefix bằng giá trị $global_config['cookie_prefix'] trong file data\config_global.php của nukeviet và thêm dấu gạch dưới
Ví dụ $global_config['cookie_prefix'] = "nv3c_E7vvn"; thì Cookie Prefix cấu hình trong phpbb là nv3c_E7vvn_

Lưu lại các thông số này.

6) Đăng nhập vào quản trị site Nukeviet kích hoạt tính năng Sử dụng thành viên của Diễn đàn (Trong phần Cấu hình của module thành viên)

7) vào phpmyadmin backup lại các bảng nv3_users, nv3_authors,
Emty bảng nv3_users, Tìm userid của thành viên nào đó trong diễn đàn mà bạn muốn trở thành quản trị tối cao của nukeviet.
Mở bảng nv3_authors sửa lại dòng có admin_id= 1 thành admin_id = (uid của thành viên diễn đàn tìm được ở trên).

8) Đăng nhập vào khu vực quản trị của nukeviet 3 phần quản lý module cài module forum để cài module này,kích hoạt nó để có thể hiển thị link trên menu ngang của site.

Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.

Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của nukeviet.

Xem chi tiết và thảo luận tại đây: http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=129&t=22669
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
04/10/2012
Update time:
04/10/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Keywords
Ranking

Current rating: 27 points on 7 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second