Plugin nhập/xuất sản phẩm qua excel cho module shops

Với chức năng này, công việc cập nhật sản phẩm của người quản lý trở nên nhanh chóng và khoa học hơn. Bạn đã có thể nhập nhanh danh sách sản phẩm từ Excel, cập nhật hàng loạt thông tin sản phẩm qua excel hay xuất danh sách sản phẩm ra excel với các mục đích riêng.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

  • Nhập dữ liệu sản phẩm qua file excel
  • Xuất dữ liệu sản phẩm ra excel
Note: to use this application you need to install applications Module shops
Download
Plugin nhập/xuất sản phẩm qua excel
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2
  • Price: Free
  • Download: 336
Xem tại https://github.com/mynukeviet/plugin-msexcel
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
04/08/2017
Update time:
10/08/2017
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Repository code:
mynukeviet:plugin-msexcel
Ranking

Current rating: 8 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second