Plugin chuyển về trang đăng nhập đối với khách

  • Plugin dùng cho các site bắt buộc thành viên phải đăng nhập mới được sử dụng.
  • Áp dụng khi khách truy cập bất cứ khu vực nào trên site
Download
Plugin check login
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 175
  • Last updated: 04/05/2020
This application does not have demo photos
  • Giải nén vào thư mục plugin, sau cho tồn tại includes/plugin/crm_check_login.php
  • ACP / Cấu hình / Thiết lập Plugin
  • Thêm plugin có tên crm_check_login.php, khu vực Sau khi gọi các module
License:
Type:
Other
Add time:
29/07/2018
Update time:
29/07/2018
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second