Plugin Jwplayer6 Cho Trình Soạn Thảo

Plugin mặc định trong NukeViet chỉ hỗ trợ trên máy tính có cái flash và sử dụng jwplayer5, plugin này ra đời để mang đến cho người dùng jwplayer6 và hỗ trợ các trình duyệt cho di động. Khi cài plugin này, plugin mặc định jwplayer trong trình soạn thảo sẽ bị ghi đè.

Hướng dẫn cho NukeViet 4.0

Sẽ cập nhật sau

Hướng dẫn cho NukeViet 3.4

Download các file đính kèm về giải nén ghi đè lên các file hệ thống, có thể dùng chức năng cài đặt và đóng gói tự động trong admin để cài đặt tự động (bỏ qua các cảnh báo) mở file /theme/theme-dang-dung/layout/header.tpl thêm phía trước </head> hai dòng <script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}images/jwplayer6/jwplayer.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{NV_BASE_SITEURL}images/jwplayer6/jwplayer.trigger.js"></script>

Change logs:

V1: Vài chức năng cơ bản.

Download
Jwplayer6 For NukeViet 4x
  • Version: 4.0.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 229
Download
Jwplayer6 For NukeViet 3x
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 883
This application does not have demo photos
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
22/04/2014
Update time:
26/02/2017
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 16 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second