Module báo cáo công việc

  • Cấu hình nhóm được tuy cập, nhóm quản lý
  • Nhóm quản lý sẽ thấy được báo cáo của tất cả nhân viên
  • Nhân viên chỉ được thấy báo cáo của riêng mình
  • Nhân viên chỉ được sửa báo cáo trong 30 phút (kể từ lúc nộp báo cáo)
  • Nhóm quản lý được sửa báo cáo ở tất cả các thời điểm
Download
Module workreport v1.0.00
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 567
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
17/03/2018
Update time:
17/03/2018
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
mynukeviet:module-workreport
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second