Weather

Module và block thông tin + dự báo thời tiết. Module lấy nguồn từ http://xml.nukeviet.info. Có khu vực quản lý (Thêm, sửa, xoá thành phố)

Hiện tại, thông tin thời tiết hiển thị bằng tiếng Anh. Trong thời gian tới, sau khi thu thập và biên dịch, chúng tôi sẽ cung cấp cả bằng tiếng Việt
Download
nv3_module_weather
  • Version: 3.0.01
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3383
This application does not have demo photos
Cài đặt bình thường, nếu có thông báo cấu trúc không hợp lệ cứ bỏ qua
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
20/08/2012
Update time:
20/08/2012
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Keywords
Ranking

Current rating: 31 points on 9 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second