Module Ajax Video Clips

Module này được phát triển trên nền tảng module Video Clips của tác giả anhtu có thêm một số thành phần khác như các block video mới nhất và video xem nhiều nhất (được tính bằng tỷ lệ xem không phải bằng số lượt xem như cách tính thông dụng).

Các chức năng chính của module: tương tự như module video clip gốc.

Các chức năng mới:
- Block global.new_videos.php: Hiển thị video mới nhất.
- Block global.top_videos.php: Hiển thị video phổ iến nhất.
- Block module.detail.php: Trình phát video.

Module sẽ tự động hiển thị một video mới nhất lúc nạp vào trang chủ của module, tự động nạp một video mới nhất của chuyên mục lúc xem chuyên mục đó, và phát video khi xem video đó.
Nội dung chính của module gồm hai cột một cột hiển thị danh sách các chuyên mục, cột còn lại hiển thị danh sách video theo dạng lưới.

Cách trình bày và hoạt động tương tự http://vnexpress.net/video/
Download
Update to 4.1.01

Gói cập nhật từ 4.0.29

 • Version: 4.1.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 886
Download
Module Video Clips 4.1.01

Gói cài đặt

 • Version: 4.1.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 1085
Download
Update to 4.0.29
 • Version: 4.0.29
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 237
Download
Module Video Clips 4.0 Official

Bản cài đặt chính thức

 • Version: 4.0.29
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 413
Download
Update to 4.0.28
 • Version: 4.0.28
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 39
Download
Module Video Clips V4.0.28
 • Version: 4.0.28
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 81
Download
Module Video Clips V4.0.01
 • Version: 4.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0
 • Price: Free
 • Download: 2089
Download
Module Video Clips V3.4.07
 • Version: 3.4.07
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 3477
Download
Module Video Clips V3.4.06
 • Version: 3.4.06
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 449
Download
Module Video Clips V3.4.05
 • Version: 3.4.05
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 752
Download
Module Video Clips V3.4.04
 • Version: 3.4.04
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 836
Download
Module Video Clips V3.4.03
 • Version: 3.4.03
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 1500
Download
Module Video Clips
 • Version: 3.4.02
 • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 6923
- Cài đặt tự động từ admin control panel.
- Thêm block module.detail.php vào đầu trang để hiển thị player.
- Thêm các block khác tùy thích.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
29/10/2012
Update time:
29/04/2020
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 193 points on 43 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second