Module tra cứu điểm thi - Tra cứu văn bằng cho phép tùy biến dữ liệu đầu vào

Module tra cứu điểm thi - Tra cứu văn bằng cho phép tùy biến dữ liệu nhập vào
- Import từ file excel
- Tương thích mọi ứng dụng liên quan đến tra điểm, văn bằng...
- Sử dụng bảng thông tin chung bao gồm: mã học sinh, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.
- Tùy biến dữ liệu thêm xóa sửa thoải mái theo từng năm, từng khối lớp  
Download
file data mẫu
 • Version: 4.5.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 50
 • Last updated: 06/05/2022
Buy
Module tra cứu điểm , văn bằng tùy biến
 • Version: 4.3.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: 1.000.000 VND
 • Buy: 1
 • Download: 1
 • Last updated: 03/07/2022
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
06/05/2022
Update time:
12/07/2022
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 15 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second