Module thời khóa biểu

Chức năng:
- Import TKB lớp và giáo viên từ file Excel được tạo từ phần mềm TKB 10 của School@Net
- Cấu hình tiêu đề và Ngày áp dụng
Download
Example excel data

Dữ liệu Excel mẫu để import

 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 276
Download
Module TKB v1.0.01

Import TKB lớp và giáo viên từ file Excel được tạo từ phần mềm TKB 10 của School@Net

 • Version: 1.0.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 394
Download
Module thời khóa biểu
 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 1617
- Cài đặt tự động từ kho ứng dụng NukeViet.
hoặc
- Cài đặt bằng tay theo cách thông thường.

Xem video hướng dẫn tạo file Excel từ file gốc của TKB 10 để import vào website tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=CN0m7O9KFyY
License:
Type:
Modules
Add time:
16/08/2017
Update time:
12/08/2021
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
quocdatit:nv-module-tkb
Ranking

Current rating: 35 points on 7 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second