Thước lỗ ban

Module gồm 3 thước:
- Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...).
- Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
- Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
Gõ đơn vị chiều dài để xem thông tin hoặc kéo thước để chọn vị trí thích hợp.
Download
nv4_module_thuocloban

Thước lỗ ban

  • Version: 1.0.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4, NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 142
  • Last updated: 30/08/2020
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
23/07/2019
Update time:
30/08/2020
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 4 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second