Module tạo trang đọc truyện trực tuyến

 • Khu vực admin
  • Quản lý truyện: 
   • Hiển thị danh sách các truyện đã được thêm
   • Tìm kiếm truyện
   • Thêm / sửa / xóa truyện
  • Quản lý chương
   • Danh sách các chương thuộc truyện
   • Tìm kiếm chương
   • Thêm / sửa / xóa chương
  • Quản lý chủ đề: Quản lý chủ đề - loại truyện theo cấu trúc đa cấp. Ở đây bạn có thể khai báo thêm các thông tin như nội dung tiêu đề (tag title), giới thiệu ngắn gọn (tag description), hình ảnh, từ khóa, nội dung giới thiệu chi tiết, nhóm được xem tuyện,…
  • Quản lý tác giả: Quản lý thông tin tác giả
  • Nguồn tin: Quản lý các URL nguồn tin của truyện
  • Từ khóa: quản lý các từ khóa (tags) có trong nội dung truyện
  • Cấu hình module: Các tùy chỉnh cho module
 • Khu vực site:
  • Hiển thị danh sách các tuyện theo 2 cấu hình chính: trình bày dạng lưới, trình bày dạng danh sách. Phân trang theo cấu hình module.
  • Hiển thị thông tin chi tiết tuyện với đầy đủ thông tin
   • Tên truyện
   • Số chương
   • Tác giả
   • Thể loại
   • Trạng thái (nếu đã cập nhật đủ  chương thì hiển thị là FULL, ngược lại hiển thị Đang cập nhật…)
   • Nội dung giới thiệu truyện
   • Danh sách các chương mới cập nhật gần nhất
   • Danh sách các chương thuộc truyện
  • Hiển thị thông tin chương:
   • Tên chương
   • Nội dung chương
  • Theo dõi truyện: đối với các chuyện khi chưa cập nhật đủ chương, thành viên có thể click nút Theo dõi, hệ thống sẽ gửi một email đến thành viên theo dõi khi có sự thay đổi về chương của truyện.
  • Tìm kiếm truyện
   • Trang tìm kiếm truyện
   • Block tìm kiếm truyện với nhiều tiêu chí
  • Thành viên quản lý truyện: Thành viên có thể đăng truyện, quản lý truyện của họ. Admin có thể cấu hình nhóm nào được đăng truyện, có kiểm duyệt trước khi hiển thị hay không.
  • Các block
   • Block truyện mới đăng
   • Block truyện mới cập nhật
   • Block truyện xem nhiều
   • Block tìm kiếm truyện
   • Block thể loại truyện
  • Tính năng khác
   • RSS
   • Sitemap
Buy
v1.0.00
 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: 2.000.000 VND
 • Buy: 1
 • Download: 7
 • Last updated: 04/05/2020
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
16/09/2017
Update time:
10/02/2018
Rating:
Ranking: PoorRanking: PoorRanking: PoorRanking: PoorRanking: Poor
Ranking

Current rating: 2 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second