Block slide sản phẩm, đối tác

Tất cả các thông tin: tiêu đề, hình ảnh, đường link được nhập admin được quản lý như một module bình thường. còn ngoài site được hiển thị đưới dạng block giống như kiểu slide chạy : gồm các sản phẩm, đối tác, liên kết logo ...
Buy
slide
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 500.000 VND
  • Buy: 2
  • Download: 2
Cài đặt nv3_module_slide.zip như cài đặt module bình thường (không cho hiển thị ngoài site), ngoài site cài đặt block: global.block_catenews.php.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
13/09/2012
Update time:
11/10/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 22 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second