Module sitemap

Demo module
Buy
nv3_module_sitemap.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 300.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 3
  • Last updated: 14/02/2014
Cài đặt:
1. Bạn dowload module mini News về, Bạn để nguyên định dạng zip không giải nén.
2. Vào website của bạn và đăng nhập tài khoản admin, click Quản lý module → Cài đặt và đóng gói tự động →  chọn file cài đặt là file tải về. Nukeviet sẽ tự động upload module cho bạn.
3. Sau đó chọn chức năng thiết lập module mới → Chọn module vừa upload → Nhấn thiết lập. OK.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
12/02/2014
Update time:
14/02/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second