Module Silder Nukeviet 4.x

Module slider chạy trên Nukeviet 4.1.02 và cả 4.2.01.

Module bao gồm 4 plugin slider: nivo, jssor, wows và carousel.

- Tương thích với Nukeviet 4.1.02 trở lên. Đã test trên Nukeviet 4.2.01.

- Không xung khắc với thư viện jquery và bootstrap của bộ mã nguồn gốc Nukeviet.

- Không giới hạn kích thước ảnh, ảnh sẽ tự động fix cho mọi vị trí.

Download
nv4_module_slider_4301

Module Slider cho Nukeviet 4.3.xx

  • Version: 4.3.01
  • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 2299
Download
module slider 4.2.01

module slider 4.2.01

  • Version: 4.2.01
  • Compatible with: NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 887
Cài đặt như một module bình thường: Vào quản trị > Mở rộng > Tải ứng dụng lên và làm theo hướng dẫn cài đặt, bỏ qua mọi cảnh báo.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
07/09/2017
Update time:
11/04/2018
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 20 points on 4 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second