Tra cứu điểm

CHỨC NĂNG PHÍA QUẢN TRỊ

1. Cấu hình quản lý kỳ thi

 • Thêm, sửa, xóa kỳ thi

2. Quản lý danh sách nhà trường

 • Thêm, sửa, xóa thông tin nhà trường

3. Cấu hình module

 • Cho phép cấu hình hiển thị phía bên ngoài site của module
 

   
  Buy
  module-scores-4.5.00
  • Version: 4.5.00
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: 1.000.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
  • Last updated: 23/04/2024
  This application does not have demo photos
  This application does not have documentation
  License:
  Type:
  Modules
  Add time:
  23/04/2024
  Update time:
  23/04/2024
  Rating:
  No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
  Ranking

  Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

  Click to rate applications

  You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second