Module Chuyển Hướng Liên Kết

Module chuyển hướng liên kết khi người dùng nhấp vào tên module trên menu. Liên kết cần chuyển hướng đến có thể thay đổi trong khu vực quản trị module.
Module này thích hợp với những ai dùng menu mặc định của nukeviet muốn thêm một menu chuyển hướng đến đâu đó. Để tạo ra nhiều liên kết với các tên khác nhau hãy tạo thêm module ảo
Download
nv3_module_redirect.zip
  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4, NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 1727
This application does not have demo photos
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
04/04/2013
Update time:
04/04/2013
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 22 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second