Module Dự Án Xây Dựng

Module giúp doanh nghiệp quản lý, công bố các dự án mình đang thực hiện. Các chức năng chính như sau:

I. Phần Admin
- Quản lý tiến độ dự án ví dụ: Đang thi công, đã hoàn thành (cho phép thêm sửa xóa thay đổi hoạt động, thứ tự)
- Quản trí vị trí địa lý ví dụ Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Buy
nv3_module_project_contruction
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 1.000.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 1
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
09/08/2012
Update time:
09/08/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 11 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second