Module Photos - Chia sẻ ảnh

+ Yêu cầu phiên bản NukeViet từ 4.0.23.
+ Tích hợp các thư viện : blueimp, bxslider, lightbox, shadowbox. Trong đó đã áp dụng vào module : blueimp, bxslider.
+ Các chế độ xem tại trang chủ : dạng lưới, phân loại theo chuyên mục hoặc album.
+ Xem album : Dạng xem lightbox (hiệu ứng blueimp) hoặc xem từng ảnh con.
+ Tích hợp like/comment Facebook.
+ Upload nhiều ảnh.
Download
update-to-module-photos-to-1.4.05

Gói cập nhật tự động lên phiên bản 1.4.05

 • Version: 1.4.05
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 167
Download
module-photos-1.4.05

Module Photos phiên bản 1.4.05

 • Version: 1.4.05
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 224
Download
update-to-module-photos-to-1.4.04.zip

Cập nhật tự động Photos lên 1.4.04

 • Version: 1.4.04
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 613
Download
module-photos-1.4.04.zip

Module Photos 1.4.04 - Tương thích NukeViet 4.3.05

 • Version: 1.4.04
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 630
Download
update-to-module-photos-to-1.4.02.zip
 • Version: 1.4.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official
 • Price: Free
 • Download: 442
Download
module-photos-1.4.02.zip

Gói cài tự động module Photos

 • Version: 1.4.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official
 • Price: Free
 • Download: 771
Download
update-to-module-photos-to-1.3.12

Gói cập nhật module Photos 1.3.12

 • Version: 1.3.12
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 237
Download
module-photos-1.3.12

Gói cài module Photos 1.3.12

 • Version: 1.3.12
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 309
Download
update-to-module-photos-to-1.4.01.zip

Gói cập nhật Photos 1.4.01

 • Version: 1.4.01
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 145
Download
module-photos-1.4.01.zip

Gói cài module Photos 1.4.01

 • Version: 1.4.01
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 241
Download
update-to-module-photos-to-1.3.11.zip

update-to-module-photos-to-1.3.11

 • Version: 1.3.11
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 428
Download
module-photos-1.3.11.zip

Module photos 1.3.11 - Compatible NukeViet Final

 • Version: 1.3.11
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 575
Download
Module photos 1.3.10 - Compatible RC2

Bản sửa lỗi Menu - RC2

 • Version: 1.3.10
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2
 • Price: Free
 • Download: 378
Download
Module Photos

Module Photos - Cài đặt tự động

 • Version: 1.3.06
 • Compatible with: NukeViet 4.0
 • Price: Free
 • Download: 1110
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
07/10/2015
Update time:
20/10/2022
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
anhyeuviolet:module_photos
Ranking

Current rating: 91 points on 20 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second