Module ôn bài

Module giúp củng cố các kiến thức học tập thông qua 3 cách thức làm kiểm tra: Câu hỏi bắt buộc, câu hỏi thông thường, câu hỏi trắc nghiệm.

Người dùng có thể chọn ba cách làm kiểm tra như trên. Module thích hợp với các website giáo dục.
Download
Update to 4.1.02

Gói cập nhật từ 4.1.01

 • Version: 4.1.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official
 • Price: Free
 • Download: 205
Download
Module ôn bài 4.1.02

Gói cài đặt

 • Version: 4.1.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Official
 • Price: Free
 • Download: 216
Download
Module ôn bài 4.1 Official

Bản cài đặt chính thức

 • Version: 4.1.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 140
Download
Module ôn bài
 • Version: 3.0.01
 • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 2936
Tải về và cài đặt bằng công cụ cài đặt từ admin control panel.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
02/08/2012
Update time:
21/05/2017
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Repository code:
hoaquynhtim99:onbai
Ranking

Current rating: 35 points on 8 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second