Modules album ảnh

Chức năng admin:


Chức năng ngoài site:
   - Xem danh sách các album.
   - Xem ảnh của từng album theo slide ảnh.
   - Cho phép bình luận về ảnh.
   - Các block:
     + global.block_albums
     + global.block_pictures_in_albums
     + module.block_images_center
     + module.block_other_albums
Buy
module-nvalbums-4.5.00.zip
 • Version: 4.5.00
 • Compatible with: NukeViet 4.5
 • Price: 1.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 23/04/2024
Buy
nvalbums.zip
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: 1.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 20/08/2014
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
20/08/2014
Update time:
09/05/2024
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Repository code:
tree:nukeviet3.4
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second