Module thông báo kiểu Facebook

Module có thể tích hợp vào các module khác để lấy thông báo VD module comment, download, rao vặt...
Có 2 loại thông báo:
1 do hệ thống tự lấy từ các module khác
2. Do quản trị tự nhập. và có lựa chọn sẽ gửi thông báo này cho những đối tượng nào, Cách hiển thị: Một lần duy nhất hay là hiển thị mỗi lần có khách truy cập với phiên session mới.
Tác dụng module để làm gì?
+ Tạo tính sôi động cho website khi chỉ cần có 1 tương tác hệ thống sẽ báo cho tất cả khách truy cập khác
+ Công cụ marketing trực tiếp liên tục cho khách truy cập
+ Tác dụng thông báo đến mọi người về 1 vấn đề nào đó
+ .....

Demo: http://khanhhan.name.vn
Admin: http://khanhhan.name.vn/admin
user: admin01
password: admin01
Buy
nv4_modules_notification-4.0.10.zip
  • Version: 4.0.10
  • Compatible with: NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 Official
  • Price: 1.000 VND
  • Buy: 7
  • Download: 10
Buy
nv4_modules_notification.zip
  • Version: 4.1.00
  • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.1 Beta 1
  • Price: 1.000 VND
  • Buy: 7
  • Download: 19
Cài đặt qua công cụ Quản lý ứng dụng của NukeViet hoặc tải về và cài đặt bình thường.
Phần tích hợp từng module để lấy thông báo sẽ được hỗ trợ đến tất cả mọi người khi các bạn đặt mua.
Chỉ cần inbox facebook: thangkbhb hoặc email: [email protected] để được hỗ trợ.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
11/01/2017
Update time:
28/09/2017
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 29 points on 7 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second