Module Nhật Kí

Với ý tưởng như một mạng xã hội nhỏ, module cho phép các thành viên có thể viết ME, kết bạn, xem cập nhật trạng thái của bạn bè, xem ME của cộng đồng.
Gọn nhẹ, đây là một tiện ích rất hữu dụng cho các website cá nhân, blog.
Download
nv3_module_diary.zip
  • Version: 3.0.01
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3556
Tải file về và tiến hành cài đặt bình thường bằng chức năng cài đặt và đóng gói tự động.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
01/08/2012
Update time:
01/08/2012
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 44 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second