Module tin nhắn - hội thoại

Phiên bản 1.0.00
 • Khu vực quản trị
  • Cấu hình module
   • Số tin nhắn hiển thị trên một trang danh sách
   • Số bình luận trong hội thoại trên một trang
   • Nhóm được tham gia hội thoại: chọn nhóm được hiển thị trong danh sách nhóm tham gia
   • Thông báo qua email: bật/tắt thông báo qua email về các họat động như tạo hội thoại mới
   • Trình soạn thảo: ckeditor hoặc không sử dụng
   • Nhóm được tạo hội thoại: chọn các nhóm thành viên được tạo hội thoại mới
   • Bật/tắt mã bảo vệ
  • Quản lý  - tùy biến nội dung thông báo
 • Khu vực site
  • Modulle chỉ dùng cho thành viên, nếu là khách, dẫn đến form đăng nhập
  • Hiển thị danh sách hội thoại
   • Chỉ hiển thị danh sách hội thoại do bạn tạo, hoặc hội thoại có sự tham gia của bạn
   • Các hội thoại chưa đọc sẽ được tô đậm hơn các hội thoại đã đọc
   • Xóa (hội thoại do bạn tạo), hoặc rời khỏi hội thoại (với các hội thoại được mời tham gia)
  • Tạo hội thoại mới
   • Đặt tiêu đề và nội dung cho hội thoại
   • Chọn những người tham gia hội hoại, những người này sẽ nhận được thông báo qua email khi hội thoại được tạo thành công
   • Nếu được cấp quyền, bạn có thể chọn nhóm thành viên tham gia hội thoại, những người thuộc nhóm được chọn sẽ nhận được email thông báo khi hội thoại được tạo thành công
  • Xem chi tiết hội thoại
   • Trả lời hội thoại, tất cả những người tham gia sẽ nhận được thông báo qua email khi có trả lời mới
   • Xem danh sách người tham gia
   • Xem danh sách nhóm tham gia (nếu có)
 • Các block
  • Block thông báo hội thoại mới
Buy
Module messenger v1.0.00
 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: 1.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
 • Last updated: 04/05/2020
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
14/09/2017
Update time:
31/12/2017
Rating:
Ranking: NormalRanking: NormalRanking: NormalRanking: NormalRanking: Normal
Ranking

Current rating: 3 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second