Modules media

Chức năng admin:
  

Chức năng ngoài site:
   - Hiển thị các video.
   - Tra cứu các video.
   - Các block:
      + global.block_media_newtop.php
      + module.block_media_center.php
      + module.block_media_dowtop.php
      + module.block_media_histop.php
      + module.block_media_newtop.php
      + module.block_search.php
 
Buy
nv3_module_media.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 2.500.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
19/08/2014
Update time:
19/08/2014
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Repository code:
nukeviet:module-media
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second