Module Địa Điểm

Module chỉ làm trong admin, làm nền tảng để sử dụng cho nhiều module khác mà không cần phải viết vào các module đó.

Module quản lý địa điểm hành chính theo cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường.
Buy
nv3_module_location
  • Version: 3.2.01
  • Compatible with: NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: 500.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 5
  • Last updated: 08/08/2012
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
08/08/2012
Update time:
08/08/2012
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Ranking

Current rating: 15 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second