Modules văn bản pháp luật

Chức năng admin:Chức năng ngoài site:
Tra cứu, xem nội dung các văn bản theo các thể loại, linh vực .
Các block :
   - global.block_new_law.php
   - module.block_area_top10_center.php
   - module.block_area.php
   - module.block_cat.php
   - module.block_search.php
   - module.block_signer.php
   - module.block_subject.php
   - module.block_top_down.php
   - module.block_top_view.php
Download
Update to 4.5.04
 • Version: 4.5.04
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 130
 • Last updated: 27/04/2023
Download
Laws 4.5.04
 • Version: 4.5.04
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 139
 • Last updated: 27/04/2023
Download
Update to 4.5.03
 • Version: 4.5.03
 • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 26
 • Last updated: 10/04/2023
Download
Laws 4.5.03
 • Version: 4.5.03
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 28
 • Last updated: 10/04/2023
Download
Update to 4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 59
 • Last updated: 29/09/2022
Download
Laws 4.5.02
 • Version: 4.5.02
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.5
 • Price: Free
 • Download: 72
 • Last updated: 29/09/2022
Download
Update to 4.3.00

Gói nâng cấp

 • Version: 4.3.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3
 • Price: Free
 • Download: 555
 • Last updated: 15/11/2017
Download
Laws 4.3.00

File cài đặt module

 • Version: 4.3.00
 • Compatible with: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Price: Free
 • Download: 566
 • Last updated: 29/04/2020
Download
Update to 4.1.02

Gói nâng cấp từ 4.0.29, 4.1.00, 4.1.01

 • Version: 4.1.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2
 • Price: Free
 • Download: 309
 • Last updated: 09/08/2017
Download
Law 4.1.02

Gói cài đặt

 • Version: 4.1.02
 • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official
 • Price: Free
 • Download: 604
 • Last updated: 23/04/2017
Download
Law 4.1.01
 • Version: 4.1.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 413
 • Last updated: 09/01/2017
Download
Update to 4.1.01

Gói cập nhật từ 4.0.29, 4.1.00

 • Version: 4.1.01
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 49
 • Last updated: 09/01/2017
Download
Law 4.1.00
 • Version: 4.1.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Price: Free
 • Download: 181
 • Last updated: 05/10/2016
Download
Update to 4.1.00
 • Version: 4.1.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 26
 • Last updated: 22/09/2016
Download
Update to 4.0.29

Gói nâng cấp bản RC 2,3 lên bản chính thức

 • Version: 4.0.29
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 130
 • Last updated: 19/05/2016
Download
Law 4.0 Official

Bản cài đặt chính thức

 • Version: 4.0.29
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Price: Free
 • Download: 351
 • Last updated: 19/05/2016
Download
Module Laws NukeViet 4 RC 3
 • Version: 4.0.28
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 3
 • Price: Free
 • Download: 142
 • Last updated: 28/04/2016
Download
Module laws NukeViet 4
 • Version: 4.0.27
 • Compatible with: NukeViet 4.0 RC 1,2
 • Price: Free
 • Download: 229
 • Last updated: 31/03/2016
Download
module-laws.zip
 • Version: 3.4.01
 • Compatible with: NukeViet 3.4
 • Price: Free
 • Download: 410
 • Last updated: 31/03/2016
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
16/08/2014
Update time:
09/05/2024
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Repository code:
nukeviet:module-laws
Ranking

Current rating: 40 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second