Module Home Page

Thông thường khi một module được chọn làm trang chủ sẽ có hai đường dẫn có nội dung tương tự: http://domain.com/ và http://domain.com/vi/home/.
Module này giúp chuyển hướng link http://domain.com/vi/home/ sang http://domain.com/.

Thích hợp với những website sử dụng module mặc định trên trang chủ trống, nội dung được tạo thành từ các block lấy dữ liệu của những module khác.
Download
Module Home v4.5
  • Version: 4.5.00
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 8
  • Last updated: 18/03/2024
Download
nv3 module home
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4, NukeViet 4.0, NukeViet 4.0 RC 1,2, NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 3155
  • Last updated: 29/04/2020
This application does not have demo photos
Download và cài đặt tự động từ admin control panel. Vào cấu hình site chọn module này làm module mặc định trên trang chủ.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
16/06/2013
Update time:
29/04/2020
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Keywords
Ranking

Current rating: 25 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second