Công Cụ Trình Diễn Ảnh

  • Cho phép đăng ảnh hàng loạt sử dụng plugin http://www.plupload.com/.
  • Quản lý các album và ảnh trong album.
  • Xử lý file ảnh triệt để, tránh dư thừa file trên server.
  • Cấu hình đăng ảnh.
  • Cung cấp thư viện hiệu ứng trình diễn ảnh như slideshow, marquee, carousel đang dạng với nhiều tùy chọn.
  • Các thư viện liên tục cập nhật.
Change Logs:
 
Download
Gallery Tool 3.4.01
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 4297
Dùng chức năng cài đặt và đóng gói tự động trong admin để thực hiện.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
01/05/2014
Update time:
01/05/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 24 points on 5 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second