Module tự động đăng bài viết lên fanpage, group facebook

Các tính năng chính

 • Đăng tin thủ công (lên facebook): Dữ liệu được người quản trị nhập vào, sau đó nhấn nút Đăng để bắt đầu đăng lên Facebook
 • Đăng tin tự động: tiến trình tự động sẽ tự động đăng bài viết lên Facebook
 • Có thể tích hợp vào bất kỳ module nào để lấy dữ liệu đăng lên. Ví dụ: Sau khi đăng bài viết (news) xong thì module sẽ tự động đăng bài viết đó lên Facebook, tương tự cho các module khác.
 • Có thể cấu hình nhiều fanpage, nhiều group đăng đồng thời

Tài liệu

 • Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn cấu hình
 • Hỗ trợ cấu hình cho đến khi thành công
Buy
Module fb-autopost v01.0.00
 • Version: 1.0.00
 • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
 • Price: 1.000.000 VND
 • Buy: 0
 • Download: 0
This application does not have documentation
License:
Type:
Modules
Add time:
27/06/2017
Update time:
01/06/2018
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 9 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second