Modules Hỏi đáp nâng cao

Chức năng admin:
    Thêm chủ đề câu hỏi.
   Quản lý chủ đề
   Thêm câu hỏi (admin hỏi) .
   Quản lý câu hỏi.
   Duyệt câu trả lời (khi cấu hình chọn duyệt câu hỏi).
   Cấu hình modules

Chức năng ngoài site:
   Thêm câu hỏi.
   Trả lời câu hỏi.
   Xem các câu hỏi và câu trả lời đã có.
Buy
QA 4.1 Official

Gói cài đặt

  • Version: 4.1.02
  • Compatible with: NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official
  • Price: 500.000 VND
  • Buy: 4
  • Download: 10
Buy
nv3_module_faqs.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 500.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 3
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
05/08/2014
Update time:
17/08/2017
Rating:
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Repository code:
master:nv3_module_faqs%28nangcao%29
Ranking

Current rating: 6 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second